ДОГОВІР поставки виробничого обладнання

м.Київ                                                                                                  1 листопада 2006 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «Август» (надалі за цим Договором «Постачальник»), в особі директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛТД» (надалі за цим Договором «Покупець»), в особі директора Корнілова Володимира Владиславовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,
уклали цей Договір про наступне:

   1. Предмет Договору.

    1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити виробниче обладнання (далі — товар) на умовах, в строки та порядку, що визначаються цим Договором і чинним законодавством України.

    2. Кількість, перелік, найменування та вартість товару, що передається Постачальником за цим Договором визначається в Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього Договору.

    3. Якість товару повинна відповідати нормам та стандартам, встановленим чинним законодавством України для даного виду товару.

    4. Постачальник разом з товаром передає наступні документи:

 1. накладну;

 2. податкову накладну;

 3. іншу необхідну документацію на Товар.

1.5. Товар, що передаються Покупцю повинен бути у відповідній упаковці, що забезпечує збереження якості товару.

  1. Ціна і порядок розрахунків.

   1. Розрахунки за товар здійснюються шляхом перерахування на поточний рахунок Постачальника відповідної грошової суми, якщо про інше не буде окремої домовленості Сторін.

   2. Оплата товару здійснюється Покупцем на протязі 3 (трьох) календарних днів з моменту передачі товару в порядку, передбаченому п. З цього Договору, якщо про інше не буде окремої домовленості Сторін.

  2. Порядок передачі товару.

   1. Приймання-передача Товару оформляється відповідною первинною документацією.

   2. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту його передачі і складання відповідної первинної документації.

   3. Передача товару здійснюється на складі Постачальника, за адресою: м.Київ, вул Старонаводницька, 100, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання цього Договору.

   4. Якщо Покупець без достатніх підстав зволікає з прийняттям товару, Продавець має право відмовитися від цього Договору і вимагати відшкодування збитків.

   5. Поставка товару здійснюється відповідно до умов ЕХW м. Київ (в місці, передбаченому в п. 3.3. Договору), Правил інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС — 2000р), з урахуванням обмежень, що пов'язані з внутрішньодержавним характером поставки.

   6. Приймання товару за кількістю і якістю здійснюється відповідно до вимог Постанови Держарбітражу СРСР від 15.06.1965 року № П-6 «Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості», Постанови Держарбітражу СРСР від 25.04.1966 року № П-7 «Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по якості».

   7. Правові наслідки передання некомлпектного, неякісного товару, товару у невідповідній упаковці, невідповідній кількості, без супроводжуючих документів, встановлюються нормами параграфу 1 глави 30 Господарського кодексу України, глави 54 Цивільного кодексу України іншими актами чинного законодавства та умовами цього Договору.

   8. Представник Покупця, при прийнятті товару, повинен передати Постачальнику довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України № 99 від 16.05.1996 року «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей».

  3. Права та обов'язки Сторін.

 1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором у відповідності до чинного законодавства України, та сприяти іншій Стороні у виконанні обов'язків.

 2. Сторона,             яка порушила зобов'язання, визначені цим Договором, повинна усунути ці порушення.

 3. Покупець           зобов'язаний:

в установлений термін сплатити грошову суму за придбаний товар;
в установлений термін прийняти товар у відповідності до вимог, встановлених даним Договором та чинним законодавством;
виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством.

 1. Покупець має право:

 2. вимагати передачі товару на умовах передбачених цим Договором і чинним законодавством;

 3. вимагати передачі товару у стані, що відповідає встановленим стандартам;

 4. відмовитись від прийняття товару у випадках, якщо товар не відповідає вимогам щодо якості, комлектності, упаковці та іншим вимогам;

 5. інші права, передбачені цим Договором і чинним законодавством;

 6. Постачальник зобов'язаний:

у встановлений термін передати товар разом із супроводжуючими документами Покупцю;
передати товар у стані, що відповідає встановленим стандартам;
виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

 1. Постачальник має право:

 2. вимагати оплати переданого товару;

 3. вимагати прийняття товару у встановлений строк з оформленням передбачених чинним законодавством документів;

 4. відмовитись від виконання зобов'язань у випадках, передбачених цим Договром і чинним законодавством;

 5. інші права, передбачені цим Договором і чинним законодавством;

  1. Відповідальність Сторін.

5.1. За невиконання або неналежне виконання Сторонами обов'язків за Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку і розмірі, що передбачені чинним законодавством України.

  1. Вирішення спорів

Будь-які спори, що виникають за цим Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів. Якщо спір не вирішено шляхом переговорів, Сторони керуються чинним законодавством України.

  1. Термін та порядок припинення дії Договору.

   1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх обов'язків, з урахуванням строків, передбачених п.2.1. та 3.4.

   2. Цей договір може припинитися достроково при згоді Сторін або на інших підставах, що передбачені Договором та (або) чинним законодавством.

   3. Закінчення строку дії договору у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань не є підставою для їх припинення, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

   4. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

   5. У випадку, якщо Сторони не дійшли згоди щодо зміни умов та/або розірвання Договору, вони керуються вимогами статей 188, 206 Господарського кодексу України, 651, 653, 654 Цивільного кодексу України.

  2. Форс-мажорні обставини.

 1. Сторони по даному Договору не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого з його положень, якщо таке невиконання є наслідком дії непереборних явищ природи, воєнних дій, ембарго та блокади, а також заборонних дій державних органів чи інших обставин, що знаходяться поза розумним контролем сторін і виникаючих після укладення даного Договору.

 2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, сторона, яка підпадає під вплив форс-мажорних обставин, буде звільнена від виконання своїх обов'язків згідно цього договору на термін дії форс-мажорних обставин, за умови, якщо сторона, на яку впливають такі обставини, повідомить іншу сторону про те, що сталося протягом трьох (3) днів після виникнення форс-мажорних обставин, надаючи підтвердження наявності форс-мажорних обставин, видане належним органом відповідної юрисдикції.

 3. Якщо вказані обставини непереборної сили тривають більше шести місяців, кожна із сторін має право на анулювання Договору попередньо попередивши про це іншу сторону. У такому випадку жодна із сторін не вправі вимагати від іншої сторони відшкодування збитків.

  1. Інші умови

   1. Умови цього Договору є конфіденційними і не підлягають розголошенню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

   2. Питання, що неврегульовані цим Договором, вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

   3. Умови цього Договору можуть бути змінені тільки у письмовій формі за взаємною згодою Сторін. Всі зміни, доповнення, додаткові угоди тощо до Договору є невід'ємними частинами цього Договору.

   4. У разі, якщо будь-яке положення цього Договору визнається незаконним таке положення вважається нечинним тільки в обсязі такої незаконності, а інші положення цього Договору залишаються обов'язковими для виконання та чинними.

   5. Постачальник за цим Договором є платником податку на прибуток на загальних підставах у відповідності до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

   6. Покупець за цим договором є є платником податку на прибуток на загальних підставах у відповідності до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

   7. Цей Договір укладений в двох примірниках по одному для кожної із Сторін. Всі примірники ідентичні та мають однакову юридичну силу.

   8. Сторони домовились, що до їх взаємовідносин не будуть застосовуватися положення ст. 652 Цивільного кодексу про розірвання (зміну) договору, пов'язаного із істотною зміною обставин, а також положення п. 3 ст. 226 Господарського кодексу про звільнення від відповідальності боржника.

  2. Сторони домовились про можливість передачі прав, що випливають з цього Договору, третім особам в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  3. Сторони домовились про незастосування до їхніх взаємовідносин положення п. 2 ст. 218 Господарського кодексу і погодилися, що відповідальність Сторін буде застосовуватися на загальних підставах, встановлених главою 51 Цивільного кодексу.

  4. Реквізити Сторін

ДОДАТОК № 1
до Договору поставки виробничого обладнання від 1.11.2006 року


м. Київ                                                                                              1 листопада 2006 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «Август» (надалі за цим Договором «Постачальник»), в особі директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛТД» (надалі за цим Договором «Покупець»), в особі директора Корнілова Володимира Владиславовича , який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,
на виконання п. 1.2. Договору поставки виробничого обладнання від 1.11.2006 року, підписали цей Додаток №1 до Договору про наступне:
1. Кількість, перелік, найменування та вартість товару, що передається Постачальником Покупцю:


№ п/п

Найменування

Кількість, шт

Вартість, грн

1

Дводискова пилка типу ОС8 200

1

16 000,00

2

Копіювально-фрезерувальний верстат КР 341 ес

1

2 000,00

3

Верстат для торцювання імпосту 0-56858

1

700,00

4

Верстат для пресування кутів 95.30. РК 00

 

4 500,00

5

Компресор 500л 300/850

1

1 000,00

6

Прес КЕУ С 226В

1
1

1 050,00

7

Прес МЕСАМК К-2100

 

1 000,00

8

Прес СЕ 393300

1

750,00

2. Загальна вартість товару складає 27 000 (двадцять сім тисяч) гривень, крім того ПДВ — 5 400 (п'ять тисяч чотириста) гривень, всього — 32 400 (тридцять дві тисячі чотириста) гривень.

 1. Цей Додаток №1 є невід'ємною частиною Договору поставки виробничого обладнан­ня від 1.11.2006 року.

 2. Реквізити Сторін: