ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКУ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Цей Ліцензійний Договір (надалі — «Договір») укладений_______  р. у м.Київ між__________, що проживає за адресою:
паспорт (____), (надалі «Ліцензіар») — та - Товариство з обмеженою відповідальністю « ____»  розташоване за адресою: _____, що діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіат»)
Ліцензіар і Ліцензіат, маючи відповідну зацікавленість, достатність якої підтверджується цим Договором, і приймаючи до уваги, що Ліцензіар володіє свідоцтвом України №__на знак для товарів і послуг, домовились про наступне:
Розділ 1: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Де б не було використано в цьому Договорі, якщо іншого не обумовлено, нижченаведені терміни мають наступні значення:
«Знак» - означає знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №____від______року.
«Свідоцтво» - означає свідоцтво України на знак для товарів і послуг №____від_______року.
«Дата набрання чинності» - означає дату, вказану на початку Договору.
«Міжнародна класифікація товарів і послуг» - означає Міжнародну класифікацію товарів і послуг згідно з Ніццькою Угодою від 15 червня 1957 р., Сьоме видання.
«Ліцензія» - означає дозвіл, який Ліцензіар надає Ліцензіатові для використання Знаку для маркування товарів і позначення послуг, перелік яких зазначено у розділі 5 цього Договору, та на умовах, викладених в цьому Договорі.
«Одинична Ліцензія» - означає, що Ліцензіар має право самостійно використовувати на території Договору Знак для маркування товарів і позначення послуг, перелік яких зазначено у розділі 5 цього Договору, проте не має права видавати будь-яким третім особам окрім Ліцензіата Ліцензію на використання Знаку на території Договору.
«Продукція, що маркована знаком за Ліцензією» - означає товари і послуги, які виробляються, розповсюджуються для продажу та надаються Ліцензіатом на території України, яка відповідає переліку товарів і послуг, перелічених в розділі 3 цього Договору.
«Збитки» - означає будь-які пошкодження, збитки або витрати, які виникають в результаті позову третьої сторони, або будь-які порушення і невиконання Сторонами умов цього Договору, і включає, без обмежень, відшкодування шкоди, судові витрати, плату за арбітраж, штрафні санкції, штрафи, суми, виплачені за подання позовів, гонорари адвокатам та витрати на розслідування
«Сторони» - означає Ліцензіара та Ліцензіата.
«Технічна документація і обладнання» -  означає технічні умови (ТУ), державні стандарти (ДСТУ) та рецептури, які затверджені у визначеному чинним законодавством України порядку та застосовуються для Продукції, що маркована знаком за Ліцензією, яка виготовляється та розповсюджується Ліцензіатом та обладнання, яке використовує Ліцензіат для виготовлення Продукції, що маркована знаком за Ліцензією.
«Закон» - означає Закон України «Про Охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689- XII, із чинними на момент укладання цього Договору змінами та доповненнями.
Територія Договору - Означає  державу Україна
Розділ 2: ДОДАТКИ ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ
2.1. Наступні додатки, прикладені до цього Договору, є невід'ємною частиною цього Договору:
Додаток А:, копія Свідоцтва України №____ на знак для товарів і послуг.
Розділ 3: ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ (Ліцензія)
3.1. Ліцензіар цим надає Ліцензіату одиничну Ліцензію, на використання на території України Знаку для Продукції, що маркована знаком за Ліцензією, відносно всього переліку товарів і послуг зазначених у свідоцтві, що відповідає наступним класам товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг:
Клас МКТП Перелік товарів або послуг
32 — Квас.
42 —Реалізація квасу.
Розділ 4: ТЕРМІН ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ
4.1. Ця Ліцензія набуває чинності від дати підписання цього Договору Сторонами і є дійсною до____     
4.2. Ліцензіар може припинити дію Ліцензії за умов згідно із розділами 9 цього Договору.
4.3. За умови продовження дії свідоцтва та у разі відсутності заперечень Сторін, строк дії цього Договору може бути продовжений на 5-річний термін необмежену кількість раів. У разі продовження строку дії договору Сторони підписують додатковий договір, в якому вказують новий строк дії та ціну договору.
Розділ 5: ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ
5.1. За час користування Знаком (строк дії Ліцензії) у відповідності до цього Ліцензіат сплачує суму у розмірі____грн. 00 коп.
5.2. Відмова Ліцензіата від цього Договору або дострокове припинення цього з ініціативи Ліцензіата, не звільняє Ліцензіата від обов'язку сплатити Ліцензіару вказану в пункті 5.1. цього Договору.
5.3. Ліцензіат сплачує Ліцензіару кошти за наступним графіком:


Платіж

Дата

Розмір

1 платіж

 

 

2 платіж

 

 

3 платіж

 

 

4 платіж

 

 

5 платіж

 

 

6 платіж

 

 

Всього

 

 

   5.4. У випадку порушення терміну сплати коштів по будь-якому платежу зазначеному в графіку оплати більше ніж на 29 календарних днів, Ліцензіар на власний вибір може застосувати штрафні санкції передбачені п. 13.3. цього Договору або встановити нові строки оплати.
Розділ 6: РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
6.1. Сторони повинні вчасно та повністю розкривати та надавати іншій стороні доступ до всієї документації щодо Знаку, включаючи дії, спрямовані на його захист або дотримання захисту.
Розділ 7: ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЛІЦЕНЗІАРУ
7.1. Надавати Ліцензіатові необхідну консультаційну допомогу для підтримання якості Продукції, що маркована знаком за Ліцензією, на рівні не нижчому, ніж той що був приманний продукції, яка вироблялася до укладання цього Договору відповідно діючої технічної документації із чинними змінами і доповненнями.
Розділ 8: ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЛІЦЕНЗІАТУ
8.1. Ліцензіат зобов'язується:
(а)         гарантувати, що якість Продукції, що маркована знаком за Ліцензією, по смаковим властивостям, фізико-хімічним та мікробіологічним показникам не буде нижчою від вказаної у технічній документації, що є діючою на даний період часу для Продукції, що маркована знаком за Ліцензією,
(б)         забезпечити за свій рахунок необхідну реєстрацію або перереєстрацію технічної документації у відповідних державних закладах згідно до вимог чинного законодавства України.
(в)         виконувати вимоги щодо контролю якості Продукції, що маркована знаком за Ліцензією, зазначені в частині 9 цього Договору;
(г) час від часу на обґрунтований письмовий запит Ліцензіару надавати задовільні очевидні обґрунтовані докази того, що Знак використовується згідно з умовами цього Договору та відповідними правилами та законами України.
Розділ 9: КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ЩО МАРКОВАНА ЗНАКОМ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ
9.1. Ліцензіат зобов'язується:
(а)         дозволити Ліцензіару перевіряти дотримання Ліцензіату вимог якості Продукції, що маркована знаком за Ліцензією, згідно із технічною документацією; та
(б)         дозволити проводити такі перевірки у виробничих приміщеннях або в інших умовах, які можуть бути зазначені Ліцензіаром та Ліцензіатом в окремому письмовому Договорі.
(в)         У випадку виявлення Ліцензіаром порушення вимог якості Продукції, що маркована знаком за Ліцензією, згідно із технічною документацією, Ліцензіат зобов'язаний виправити ці порушення протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання письмового повідомлення про виявлені порушення.
(г)          Ліцензіат повинен протягом 30 (тридцяти) календарних днів повідомляти Ліцензіата про зміни та доповнення у технічну документацію які ліцензіат вносить з власної ініціативи або на виконання вимог чинного законодавства України, такі зміни не повинні спричиняти зниження якості Продукції, що маркована знаком за Ліцензією, згідно із технічною документацією.
9.2. Ліцензіар зобов'язується:
(а) письмово повідомляти Ліцензіата про проведення перевірки дотримання Ліцензіатом вимог якості Продукції, що маркована знаком за Ліцензією, не пізніше, як за 5 (п'ять) календарних днів до дати перевірки.
Розділ 10: ПРАВО ВЛАСНОСТІ. ПЕРЕДАЧА ЛІЦЕНЗІЇ ІНШИМ ОСОБАМ
10.1. Ліцензіат визнає, що Знак є власністю Ліцензіару. Ліцензіар може укладати договори щодо повної передачі прав власності на Знак протягом дії цього Договору., попередньо повідомивши про це Ліцензіата. Ліцензіар може протягом дії цього Договору, видавати іншим особам Ліцензію, на використання на території України Знаку для Продукції, попередньо узгодивши це з Ліцензіатом.
Розділ 11: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПОРИ
11.1. Ліцензіат повинен негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які претензії до Ліцензіату стосовно того, що використання Товарного знаку є порушенням прав третьої сторони, або про будь-які з боку інших осіб, що погрожують порушити або порушують права власності на Знак.
Розділ 12: ЗАХИСТ ТА ДОТРИМАННЯ ЗАХИСТУ ТОВАРНОГО ЗНАКУ
12.1. При необхідності Ліцензіар може продовжити термін дії Свідоцтва та має право повторної реєстрації згідно із Законом та іншими правилами та законами.
12.2. Ліцензіат має право відслідковувати на території дії цього Договору будь-які дії інших осіб, що погрожують порушити або порушують права власності на Знак та вчиняти передбачені чинним законодавством України будь-які юридичні та інші дії, в тому числі звертатися до судових та адміністративних органів, з метою запобігання таких порушень. Витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань за цим пунктом покладаються на Ліцензіата.
12.3. Ліцензіат за власний рахунок повинен допомагати Ліцензіару в захисті або підтриманні Знаку та погодитись з вимогами Ліцензіара або чинного законодавства на приєднання як сторони до будь-якого судового процесу.
Розділ 13: ШТРАФНІ САНКЦІЇ
13.1. У випадку порушення умов 10 розділу цього Договору Ліцензіар повинен повернути всі сплачені йому за цим Договором кошти в триденний строк з моменту отримання про це вимоги від Ліцензіата.
13.2. У випадку порушення графіку оплати (пункт 5.3. Договору) Ліцензіат сплачує Ліцензіару пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
13.3. У випадку порушення терміну сплати коштів по будь-якому платежу зазначеному графіку оплати (пункт 5.3. Договору) більше ніж на 30 календарних днів, Ліцензіат зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 30 % від простроченої суми оплати.
13.4. В разі затримки платежу Ліцензіат повинен сплачувати Ліцензіару, відповідно до ст. 625 ЦК України 3% річних за користування чужими коштами.
Розділ 14: НЕВІД'ЄМНІСТЬ ДОГОВОРУ
14.1. Цей Договір, прикладені до нього додатки, складають невід'ємний Договір сторін щодо сутності розглянутих питань, та замінює будь-які попередні договори, угоди, переговори та спори сторін, як письмові, так і усні.
Розділ 15: ПРАВОНАСТУПНИКИ I ЦЕСІОНАРІЇ
15.1. Цей Договір буде обов'язковим і чинним для відповідних правонаступників і цесіонаріїв Сторін.
Розділ 16: СПОРИ МІЖ СТОРОНАМИ
16.1. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для розв'язання всіх спорів між ним шляхом переговорів.
16.2. У разі неможливості розв'язання спорів шляхом переговорів Сторони розв'язують їх відповідно до чинного законодавства України.
Розділ 17: ПРИМІРНИКИ
17.1. Цей Договір підписано у 2 (двох) примірниках, кожний з яких є оригіналом, але всі вони разом складають один і той самий Договір.
Розділ 18: ПОВНОВАЖЕННЯ НА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ
18.1. Кожна Сторона засвідчує, що особи, які підписують цей Договір, є належним чином уповноважені підписати цей Договір від її імені, і що ця Сторона вжила всіх заходів отримала всі необхідні узгодження для укладання і виконання цього Договору.
НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО
Сторони підписали цей Договір, скріпили його відбитками печаток, і вважають його документом, підписаним належно уповноваженими особами датою, що зазначена на початку цього Договору.
ЛІЦЕНЗІАР:                 ЛІЦЕНЗІАТ