Позовна заява
про розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин

Господарський Суд м. Києва
Позивач:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіс»
03026, м. Київ, вул. Червоармійська, 254 Код ЄДРПОУ
Відповідач:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг»
04073, м. Київ, пр-т Ленінградський, 9, корп. 5, офіс 101
Код ЄДРПОУ
Ціна позову — 2 593 805,53
(два мільйони п'ятсот дев'яносто три тисячі
вісімсот п'ять) гривень, 53 коп.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Товариством з обмеженою відповідальністю «Лізинг» (далі — Відповідач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сервіс» (далі — Позивач) були укладені Договори оренди (фінансового лізингу) за №№ L1589-01/08, L1590-01/08, L1591-01/08 від 22 січня 2008 року, № L742-05/07 від 22.05.2007 року, L333-03/07 від 23.04.2007 року, L332-03/07 від 23.04.2007 року (далі — Договори, засвідчені копії додаються — Додаток №1). За даними Договорами Позивачу було передано в користування (з можливим подальшим викупом) три самоскиди марки XXX (2007 року випуску) та три самоскиди марки УУУ (2006 року випуску) (предмет лізингу).

В зв'язку із наявною фінансовою кризою, суттєвою зміною кон'юнктури ринку, отримані в користування нашою Компанією самоскиди фактично з січня 2009 року не можуть використовуватися за метою, для якої вони були отримані. Так, наші контрагенти — замовники за укладеними на використання самоскидів договорами відмовилися від їх виконання у зв'язку із припиненням фінансування проектів. Різко зменшилось, а в багатьох випадках взагалі припинилось бюджетне фінансування інвестиційних програм, для участі в якій нашою Компанією і були, власне, придбані за лізинговою схемою вищезазначені самоскиди (предмет лізингу).

В зв'язку із істотною зміною офіційного курсу української гривні по відношенню до долара США, суттєво змінився розмір поточного лізингового платежу в частині комісії Лізингодавця. Можливість такого збільшення була передбачена п. 4.9. спірних договорів. Так, наприклад, по договорам №№ L1590-01/08, L1591-01/08 від 22 січня 2008 року, перші поточні платежі в частині комісії Лізингодавця склали 9 453,96 гривень (рахунок відповідача від 5.02.2008 року додається — Додаток №2), платежі на початку цього року — 17 329,84 гривні (рахунок відповідача від 02.01.2009 року додається — Додаток № 2). За договорами L332-03/07, L333-03/07 від 23.04.2007 року, перші поточні платежі в частині комісії склали 10 282,08 (рахунок відповідача від 03.05.2007 року додається — Додаток №2), платежі на початку цього року — 18 942,57 (рахунок відповідача від 02.01.2009 року додається — Додаток №2). Таким чином, за час дії договорів, істотно (тобто майже в два рази) був збільшений розмір поточного лізингового платежу в частині комісії Лізингодавця.

На наше глибоке переконання, не може бути прийнятною, і не може мати продовження, ні з точки зору формально-юридичних норм, ні з точки зору інших чинників ситуація, за якою за майно, отримане в користування, яке не може використовуватись з об'єктивних економічних і зовсім незалежних від сторони причин, продовжувалось нарахування плати за таке користування на підставах майже двократного підвищення розміру комісійних виплат іншої сторони. Більше того, такі засади договірних правовідносин порушують вимоги еквівалентності цивільного обігу, однозначно не відповідають основним принципам цивільного права, зокрема добросовісності, розумності та справедливості. Наявна динаміка і стан договірних правовідносин між сторонами судового спору, зокрема:
— факти відмови від виконання договорів, які пов'язані з використанням предмета лізингу, контрагентів позивача, що спричинені фінансовою кризою, припиненням фінансування відповідних проектів;
— фактична, незалежна від волі позивача, неможливість використання самоскидів (предмета лізингу) за метою, для досягнення якої вони придбавались у користування;
— продовження відповідачем нарахування всіх лізингових платежів із майже двократним збільшенням комісійних платежів, дозволяють зробити висновок про наявність істотної зміни обставин, що виникли після підписання і в період виконання лізингових договорів.

Ще 12 березня 2009 року позивачем були направлені відповідачу пропозиції про розірвання договорів у зв'язку з істотною зміною обставин (засвідчені копії пропозицій та опису вкладання до цінного листа додаються — Додаток №3). Наші пропозиції були проігноровані.

За змістом ч. 1 та 2 ст. 652 ЦК України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, — змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: 1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; 2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися; 3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; 4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Вважаємо, що має місце істотна зміна обставин, якими строни керувались при укладенні договорів, а також інші умови, передбачені ч.2 ст.652 ЦК України для розірвання договорів за зазначеною вище підставою.
Відповідно до ч. З ст. 652 ЦК України, у разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв 'язку з виконанням цього договору.

За змістом ст. 806 Цивільного кодексу України, договір лізингу має змішану правову природу в частині наявності елементів оренди та купівлі-продажу, а за умовами розділу 4 договорів, лізингові платежі складаються з авансового лізингового платежу та поточних лізингових платежів, що включають суму, яка відшкодовує частину вартості Предмету лізингу та комісію Лізингодавця. Цілком логічною і справедливою буде позиція, за якою умовою повернення предмета лізингу відповідачу буде наявність у останнього зобов'язання щодо сплати (повернення) Лізингоодержувачу — Позивачу тієї частини лізингового платежу, що спрямовувалась на оплату вартості (фактично купівлю) предмету лізингу (шести самоскидів), що, повторюємо, при розірвані спірних договорів мають бути повернуті Лізингодавцю — Відповідачу. На день подання позову, розмір сплаченої частини вартості предмета лізингу, що підлягає стягненню з Відповідача, по шістьом договорам складає 2 593 805,53 (два мільйони п'ятсот дев'яносто три тисячі вісімсот п'ять) гривень, 53 коп. (таблиці погашення заборгованості за договорами додаються).

Крім того, сплачена частина лізингового платежу за шістьма договорами в частині: комісії Відповідача (процентів) в розмірі 1 240 836,22 гривень (в тому числі з компенсацією валютних різниць в розмірі 151 595,53); адміністративної комісії за організацію правочину в розмірі 62 313,44; загалом в розмірі 1 303 149,66 гривень є платою за користування предметом лізингу, відшкодуванням всіх витрат, відсотків та економічних ризиків Лізингодавця — Відповідача і залишається його власністю, а отже не може бути повернута як за змістом ч. 3 ст. 652 ЦК України, так і за умовами укладених спірних договорів, а також обставинами їх виконання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3, 15, 16, 652 Цивільного кодексу України, ст. 1, 24, 38, 58, 84 ГПК,

Просимо:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду і порушити провадження у справі.
2. Прийняти рішення про розірвання договорів фінансового лізингу у зв'язку із істотною зміною обставин.
3. Визначити наслідки розірвання договорів шляхом стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізинг», грошової суми в розмірі 2 593 805,53 (два мільйони п'ятсот дев'яносто три тисячі вісімсот п'ять) гривень, 53 коп.
Додані документи:
18.09.2009 року
Директор ТОВ «Сервіс»