5. Справи, що виникають із шлюбно-сімейних відносин

5.3. Справи про визначення правового режиму майна подружжя та його розділ

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні справ

— ст.ст. 57-74 Сімейного кодексу України

Судова практика

— постанова Пленуму Верховного Суду України №11 від 21.12.2007 р. «Про практику застосу­вання судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна по­дружжя»

Підсудність

 1. позови до фізичної особи пред'являються в суд за місцем її проживання (ст.109 ЦПК);

позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини (ч. 1 ст. 114 ЦПК)

Розмір ставки судового збору

— 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати - 1 відсоток ціни позову, але не менше 188,20 грн. та не більше 2 823, 00 грн.  

встановлюється частиною 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір»

Сторони

— дружина і чоловік мають право на поділ май­на, що належить їм на прані спільної власності, незалежно від розірвання шлюбу (ч 1 ст. 69 СК);

Предмет доказування

 1. вступ сторін до зареєстрованою шлюбу;
 2. розірвання шлюбу між подружжям,
 3. склад і вартість майна, придбаного подруж­жям у період шлюбу, а також підстави його при­дбання;
 4. наявність шлюбного договору або іншої уго­ди про розділ майна подружжя (сторони можуть домовитися про можливий порядок поділу май­на, у тому числі і в разі розірвання шлюбу ч. 3 ст. 97 СК);

інші обставини, що мають значення для ви­значення правового режиму майна подружжя, їх часток в цьому майні і вирішення питання про передачу певного майна тому або іншому по­дружжю. Так, суд може визнати за другим з по­дружжя право на частку премії, винагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги, якщо буде встановлено, що він своїми діями (ведення домашнього господарства, виховання дітей то­що) сприяв її одержанню (ч. 3 ст. 57 СК). Суд може визнати особистою приватною власністю дружини, чоловіка майно, набуте нею, ним за час їхнього окремого проживання у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин (ч. 6 ст. 57 СК). При розпорядженні своїм майном дружина, чоловік зобов'язані враховувати інтереси дитини, інших членів сім'ї, які відповідно до закону мають право користування ним (ч. 2 ст. 59 СК)

Приблизний
перелік необхідних доказів

 1. свідоцтво (копія) про шлюб чи припинення шлюбу;
 2. правовстановлюючі документи: договори ку півлі-продажу, міни, дарування, передачі житлового приміщення у власність громадянина в по­рядку приватизації, свідоцтва про право власно­сті, свідоцтва про право на спадок тощо;
 3. довідки органів державної реєстрації прав на нерухоме майно і операції з ним, про приналеж­ність окремих об'єктів нерухомості;
 4. бухгалтерські і платіжні документи: довідки про внесення пайових внесків, квитанції про сплату податків і зборів, про внесені страхові і комунальні платежі;
 5. документи органів державної технічної реєст­рації: акти про прийом об'єктів нерухомості в експлуатацію, паспорти технічних засобів;
 6. акт опису майна із зазначенням його вартості й часу придбання;
 7. свідчення свідків щодо складу майна, що зна­ходилося у володінні, користуванні і розпоря­дженні подружжя;
 8. висновок експертизи щодо дійсної (ринкової) вартості майна, що підлягає розділу;
 9. шлюбний договір, укладений у письмовій формі і нотаріально посвідчений

 

Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу та поділ майна