5. Справи, що виникають із шлюбно-сімейних відносин

5.4.1. Справи про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні справ

 1. ст.ст. 180-197 Сімейного кодексу України;
 2. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном» від 20.07.2006 р.;
 3. постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 146 «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліме­нтів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб»;
 4. постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1203 «Про затвердження поряд­ку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного прожи­вання в іноземній держані, з якою не укладено договір про подання правової допомоги»;
 5. постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утриму­вати дитину або місце проживання їх невідоме»

Судова практика

— постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 15 травня 2006 р. «Про застосування су­дами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнст­ва та стягнення аліментів»

Підсудність

 1. позови до фізичної особи пред'являються в суд за місцем її проживання (ст. 109 ЦПК);
 2. позови про стягнення аліментів можуть пре­д'являтися також за місцем проживання позива­ча (ч. 1 ст. 110 ЦПК)

Розмір ставки судового збору

— від сплати державного мита звільняються: позивачі — за позовами про стягнення аліментів (п. 5 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів Украї­ни «Про державне мито»)

Судові витрати

— не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи судом витрати на інформаційно-технічне забез­печення у справах про стягнення аліментів (п. 4 ч. З ст.81 ЦПК)

Строк розгляду справи

— суд розглядає справи про стягнення аліментів протягом розумного строку, але не більше одно­го місяця з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більше ніж на один місяць (ст. 157 ЦПК)

Позивач

 1. особа, на утриманні якої знаходиться непов­нолітня дитина;

неповнолітня дитина до досягнення нею пов­ноліття

Відповідач

 1. особа, до якої пред'являється вимога про стя­гнення аліментів

Предмет доказування

 1. наявність батьківських правовідносин між не­повнолітньою дитиною і особою (особами), до якої пред'являється вимога про стягнення аліме­нтів;
 2. знаходження неповнолітньої дитини на утри­манні особи, що пред'явила позов про стягнення аліментів на її утримання;
 3. наявність або відсутність між батьками угоди про сплату аліментів;
 4. ненадання утримання неповнолітній дитині або невідповідність утримання, що надається, розміру, встановленому законом;
 5. наявність або відсутність постійного місця роботи, наявність регулярного заробітку або ін­шого доходу (при визначенні розміру аліментів у частці від заробітку (доходу);
 6. платник аліментів має нерегулярний, мінли­вий дохід, частину доходу одержує в натурі;
 7. стан здоров'я та матеріальне становище ди­тини;
 8. стан здоров'я та матеріальне становище плат­ника аліментів;
 9. наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, доч­ки, сина;
 10. інші обставини, що мають істотне значення

Приблизний
перелік необхідних доказів

 1. свідоцтва (копії) про народження дітей;
 2. довідка з місця проживання про знаходження дитини на утриманні позивача;
 3. довідка про середньомісячний заробіток від­повідача;
 4. копії свідоцтв про народження інших непов­нолітніх дітей платника аліментів;
 5. довідка з місця роботи відповідача про те, чи не утримуються з нього аліменти згідно з інши­ми виконавчими листами;
 6. висновок медичної експертизи, довідка меди­чної установи й інші документи про те, що ди­тина має тяжке захворювання, каліцтво, і ці ви­няткові обставини викликали додаткові витрати;
 7. квитанції про вартість регулярно використо­вуваних ліків, про вартість стаціонарного, сана­торно-курортного лікування;
 8. довідка про сімейний та майновий стан бать­ків;
 9. довідка ЛТЕК про тс, що платник аліментів інвалід І або II групи;
 10. довідка про розмір пенсії по інвалідності пла­тника аліментів