ДОГОВІР
про надання правової допомоги у кримінальному провадженні

м.Київ                                                                                                                                               25 листопада 2012 р.

Адвокат Сенченко А. М., що діє на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Харківської області №000 від 21.07.1999 р., (надалі — Адвокат) з однієї сторони і Панченко О. Г., (надалі — Підзахисний) з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:
1.            Предмет Договору
Адвокат бере на себе зобов'язання надавати необхідну правову допомогу у кримінальному провадженні за обвинуваченням Панченка О. Г. за ч. 1 ст. 185 КК України, використовувати передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими законодавчими актами засоби, способи і методи захисту з метою з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність Підзахисного, а Підзахисний зобов'язується виплатити Адвокату гонорар за надання правової допомоги захисника.
2.            Додаткові обов'язки Адвоката
2.1.         Адвокат надає необхідну юридичну допомогу, відповідно до вимог законодавства України, а також чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
2.2.         Адвокат спрямовує свої дії на виправдання Підзахисного, захист його прав та законних інтересів, не може чинити будь-яких дій на шкоду Підзахисному.
2.3.         При захисті прав та законних інтересів Підзахисного Адвокат виходить з принципу презумпції невинуватості.
3.            Обов'язки Підзахисного
3.1.         Підзахисний зобов'язаний надати для здійснення захисту всю необхідну інформацію, яка йому відома щодо обвинувачення та кримінального провадження, згаданого у п. 1 цього Договору, надати необхідні для захисту документи, речі та інші матеріали, які можуть бути в його розпорядженні.
3.2.         Здійснити або доручити здійснення оплати юридичних послуг Адвоката згідно з цим Договором.
3.3.         Підзахисний погоджуються, що позиція захисника в справі визначається лише самим Адвокатом залежно від обставин кримінального провадження, з урахуванням думки Підзахисного та відповідно до вимог законодавства і правил адвокатської етики. Підзахисний не вправі вимагати від Адвоката засобів, способів і методів захисту, які заборонені законом, не відповідають вимогам адвокатської етики, можуть зашкодити інтересам Підзахисного.
4.            Основні повноваження Адвоката
4.1.         Адвокат здійснює свою професійну діяльність, згідно з умовами цього Договору, в усіх установах, підприємствах, організаціях, державних органах, в тому числі, судах України.
4.2.         Адвокат оскаржує дії та бездіяльність посадових і службових осіб, судові акти (рішення, постанови, ухвали, вироки) до апеляційних та касаційних судових інстанцій та в інший, передбачений законом спосіб.
5.            Виплата гонорару та компенсація додаткових витрат
5.1.         За надання правової допомоги Підзахисний зобов'язується виплатити Адвокату гонорар у розмірі 5000 грн. у термін до 05 грудня 2012 р.
5.2.         Підзахисний, погоджуючись з оплатою інших витрат, платних послуг Адвоката (проведення досліджень тощо), компенсує їх Адвокатові, а у разі відсутності коштів на їх оплату своєчасно повідомляє про це Адвоката і погоджується з тим, що відмова в проведені запропонованих Адвокатом заходів може вплинути на результативність виконання функцій захисту.
5.3.         За дорученням Підзахисного виплата Адвокату гонорару та витрат може бути здійснена третіми особами.
6.            Конфіденційність
6.1.         Адвокат зберігає адвокатську таємницю (інформація, яка отримана при здійсненні професійних обов'язків захисника в кримінальному провадженні за цим Договором або у зв'язку з ним).
6.2.         Підзахисний зобов'язаний не розголошувати відомості, які йому стали відомі від Адвоката та інформацію, розголошення якої може загрожувати безпеці самого Адвоката.
7.            Чинність Договору
7.1.         Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
7.2.         Цей Договір, якщо він достроково не буде припинений з ініціативи Підзахисного, діє протягом всього кримінального провадження доти, доки не будуть вичерпані всі засоби захисту, передбачені національним законодавством, та не буде прийнято остаточне судове рішення.
7.3.         Адвокат після використання всіх національних засобів правового характеру, в разі необхідності, за письмовим дорученням Підзахисного, здійснює підготовку заяви та інших процесуальних документів з метою захисту прав та інтересів Підзахисного в Європейському Суді з прав людини.
8.            Адреси та підписи Сторін
8.1.         Підзахисний: м. Київ, 03101, вул. Каштанова, 3, кв. 45. тел. 334 45 56
Панченко О. Г.   (підпис)
8.2.         Адвокат: м. Київ, вул. Підгірна, 4, тел. 556 78 67
Сенченко А. М.  (підпис)