Договір
адвоката з цивільним позивачем про надання правової допомоги

ДОГОВІР №
про наданий правової допомоги
м. Київ                                                                           «__»________2013              року

Адвокат_______________ , поіменований надалі «Адвокат», діючий на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №____, з однієї сторони, та громадянин ___________________, поіменований в подальшому «Клієнт», діючий на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, при спільному згадуванні поіменовані в подальшому «Сторони», уклали даний «Договір» про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. 1.1. Клієнт доручає, а Адвокат приймає на себе зобов'язання надати Клієнту за винагороду наступну правову допомогу:

 2. 1.1.1. Бути представником Клієнта, як цивільного позивача, у кримінальному провадженні №___, досудове розлідування по якому проводиться____________________________________________.

(найменування органу досудового розслідування)

 1. 1.1.2. Підготувати на стадії досудового розслідування цивільний позов Клієнта, як цивільного позивача, до цивільного відповідача, яким є підозрюваний у кримінальному провадженні, про відшкодування завданої ним матеріальної та моральної шкоди.

 2. 1.1.3. Прийняти участь в судовому провадженні при розгляді цивільного позову по захисту законних прав та інтересів Клієнта, як цивільного позивача.

 3. 1.2. За взаємною домовленістю Сторін в процесі дії Договору, предмет Договору може бути розширений або конкретизований

  1. 2. ПОВНОВАЖЕННЯ АДВОКАТА

2.1. Адвокат, як представник цивільного позивача, користується процесуальними правами цивільного позивача в повному обсязі.

  1. 3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

   1. 3.1. Клієнт зобов'язаний:

    1. 3.1.1. Надати Адвокату необхідні документи та відомості, необхідні для виконання предмету Договору.

    2. 3.1.2. Вчасно і в повному обсязі сплатити Адвокату належну йому за Договором винагороду.

   2. 3.2. Клієнт    має право:

3.2.1. Контролювати хід виконання Адвокатом предмету Договору.

   1. 3.3. Адвокат зобов'язаний:

3.3.1. Виконати предмет Договору відповідно до умов даного Договору і вимог діючого законодавства.
3.3.2. Повідомляти Клієнта на його вимогу про хід виконання предмета Договору.
3.4. Адвокат має право:

 1. 3.4.1. Самостійно визначати способи і методи надання правової допомоги відповідно до діючого законодавства України.

 2. 3.4.2. Своєчасно і в повному обсязі одержати винагороду, визначену даним Договором.

4. СУМА ВИНАГОРОДИ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

 1. 4.1. Фактом виконання Адвокатом предмету даного Договору (окре­мої частини) є:

 2. 4.1.1. Підготовка Адвокатом цивільного позову.

 3. 4.1.2. Винесення судом рішення щодо заявленого цивільного позову.

 4. 4.2. Сума винагороди Адвоката складає:

 5. за надання правової допомоги, передбаченої п.4.1.1. Договору —         (______) гривень.

 6. за надання правової допомоги, передбаченої п.4.1.2. Договору —         (_____) гривень.

 7. 4.3. Виплата належної Адвокату „винагороди проводиться Клієнтом в день передачі йому Адвокатом підготовленого цивільного позову (в день винесення судом рішення щодо заявленого цивільного позову).

 8. 4.4. Витрати, які можуть виникнути в рамках даного Договору і які безпосередньо пов'язані з предметом Договору, не відносяться до складу винагороди Адвоката і оплачуються Клієнтом окремо і самостійно.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір набирає чинність з дати його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 1. 6.1. Обставинами непереборної сили за даним Договором визнаються наступні події: пожежі, стихійні лиха, епідемії, війни і воєнні дії, повстання, аварії, акти органів влади і управління, що мають вплив на виконання зобов'язань, а також всі інші події і обставини, які суд визнає і оголосить обставинами непереборної сили, за винятком виникнення непередбачених витрат у якої-небудь Сторони за Договором і відсутність грошових коштів.

 2. 6.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, повинна протягом 3 (трьох) календарних днів з дати виникнення даних обставин, телеграмою повідомити іншу Сторону про виникнення, вид і можливу тривалість дії обставин непереборної сили або інших обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань за Договором. Якщо ця Сторона вчасно не повідомить про настання вищезгаданих обставин, вона позбавля­ється права посилатися на них, якщо тільки самі обставини не перешкоджали посилці такого повідомлення.

 3. 6.3. На час дії обставин непереборної сили і інших обставин, що звільняють від відповідальності, зобов'язання Сторін припиняються, санкції за невиконання договірних зобов'язань не застосовуються, а термін виконання договірних зобов'язань продовжується на період, що відповідає терміну дії обставини, що наступила, і розумному терміну для усунення його наслідків.

 4. 6.4. Якщо обставини, зазначені в п. 6.1. даного Договору, будуть продовжуватися більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором і достроково розірвати Договір. Днем дострокового розірвання Договору буде вважатися дата одержання іншою Стороною повідомлення про це.

 5. 6.5. Належним доказом настання обставин непереборної сили є довідка, видана регіональним відділенням Торгово-Промислової палати України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

 1. 7.1. За порушення своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

 2. 7.2. Сторони домовилися, що суперечки, що можуть виникнути між ними в процесі виконання Договору, будуть вирішуватися шляхом проведення переговорів. У разі не досягнення згоди в процесі переговорів кож­на із Сторін має право звернутися за вирішенням суперечки в суд.

8. ІНШІ УМОВИ

 1. 8.1. Зміни, доповнення і додатки до даного Договору є його не­від'ємною частиною і дійсні у випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі та підписані Сторонами.

 2. 8.2. Даний Договір складений українською мовою в 4 (чотирьох) примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, один примірник — для надання органу досудового розслідування, один примірник — для на­дання суду. Всі примірники Договору є ідентичними, мають однакову юридичну чинність і кожний з примірників є оригіналом.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ ТА  ДАНІ СТОРІН:

 АДВОКАТА

Адвокат__________________________
_________, м.Київ, пр._____________,
буд._______, офіс________________
Тел.____________________________
Свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю №_________
видане____________________міською
кваліфікаційною комісією адвокатури
Ідентифікаційний номер —________

Адвокат_________ ________
                (підпис) (прізвще, ініціали)

 КЛІЄНТА

_______________________________
_______, м.Київ, вул._____________
буд._______, кв._________________
Тел.____________________________
Паспорт________ №_____________
виданий________________________
_______________________________
__________ "___"_________ року
Ідентифікаційний номер-_________

Клієнт _______ _____________
         (підпис) (прізвище, ініціали)