ДОГОВІР-ДОРУЧЕННЯ
про надання правової допомоги

м. Київ                                                                                            23 листопада 2012 р.

Сивачук Василь Степанович, який діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №000 (видане на підставі рішення Київської міської КДКА від 11.09.2008 р. № 000), далі — Адвокат, з однієї сторони, та Карпюк Ми­кола Петрович, далі Клієнт, з другої сторони, кожен окремо Сторона, а разом — Сторони, уклали цей Договір про таке:

     Адвокат надає правову допомогу Клієнтові з приводу представництва та захисту його інтересів у судах загальної юрисдикції, адміністративних судах та господарських судах всіх інстанцій.

     Для виконання цього договору Клієнт надає Адвокату такі повноваження: знайомитися з матеріалами справи (провадження), робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи (провадження), одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати запитання іншим особам, які беруть участь у справі (провадженні), а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, заперечувати проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, протягом усього часу розгляду справи (провадження) змінювати підставу або предмет позову, збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог, відмовитися від позову, визнати позов повністю або частково, пред'явити зустрічний позов, укласти мирову угоду, а також підписувати і подавати від імені Клієнта будь-які процесуальні документи в тому числі позовні заяви та заперечення на позовні заяви.

  Обсяг і вартість наданої правової допомоги за цим Договором визначається у відповідному____________, який є невід'ємним додатком до цього Договору і свідчить про виконання Сторонами своїх зобов'язань.

  Договір діє з моменту його підписання Сторонами до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань.

  Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

Адвокат Сивачук В. С.
м. Київ, вул. Васильківська, 34, кв. 1 (підпис)

Клієнт Карпюк М. П.
м. Київ, вул. Автозаводська, 5 кв.17 (підпис)