Договір
захисника з підозрюваним про надання правової допомоги

м. Київ                                                                       «___»__________2013           року

Адвокат_______________, поіменований надалі «Захисник», діючий на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №___, з однієї сторони, та громадянин________________, поіменований в подальшому «Підзахисний», діючий на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, при спільному згадуванні поіменовані в подальшому «Сторони», уклали даний «Договір» про нижченаведене:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Підзахисний доручає, а Захисник приймає на себе зобов'язання надати Підзахисному за винагороду наступну правову допомогу:

1.1.1. Бути захисником Підзахисного, який є підозрюваним у кримінальному провадженні №___, досудове розлідування по якому проводиться____________.
(найменування органу досудового розслідування)

  1. За взаємною домовленістю Сторін в процесі дії Договору, предмет Договору може бути розширений або конкретизований

   2. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАХИСНИКА

  1. 2.1. Захисник користується процесуальними правами Підзахисного, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо Пі­дзахисним і не може бути доручена Захиснику, з моменту надання дано­го Договору та свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю слідчому, який проводить досудове розслідування.

  2. 2.2. Підзахисний без будь-яких додаткових узгоджень надає Захиснику згоду на розголошення відомостей, які стали відомі Захиснику у зв'язку з участю в кримінальному провадженні і становлять адвокатську або іншу охоронювану законом таємницю у тому об'ємі, який необхідний Захиснику для всебічного та повного надання правової допомоги.

 1. 3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

  1. 3.1. Підзахисний зобов'язаний:

   1. 3.1.1. Надати Захиснику необхідні документи та відомості, необхідні для виконання предмету Договору.

   2. 3.1.2. Вчасно і в повному обсязі сплатити Захиснику належну йому за Договором винагороду.

  2. 3.2. Підзахисний   має право:

3.2.1. Контролювати хід виконання Захисником предмету Договору.

  1. 3.3. Захисник зобов'язаний:

   1. 3.3.1. Використовувати засоби захисту, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів Підзахисного та з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність Підзахисного.

   2. 3.3.2. Повідомляти Підзахисного на його вимогу про хід виконання предмета Договору.

  2. 3.4. Захисник має право:

   1. 3.4.1. Самостійно визначати способи і методи надання правової допомоги відповідно до діючого законодавства України.

   2. 3.4.2. Своєчасно і в повному обсязі одержати винагороду, визначену даним Договором.

4. СУМА ВИНАГОРОДИ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

    1. 4.1. Фактом виконання Захисником предмету даного Договору (окремої частини) є:

     1. 4.1.1. На стадії досудового розслідування — прийняття прокурором рішення про закриття кримінального провадження відносно Підзахисного або ознайомлення з матеріалами досудового розслідування після надання слідчим доступу до цих матеріалів.

     2. 4.1.2. На стадії судового провадження — ухвалення судом виправдального або обвинувального вироку відносно Підзахисного.

    2. 4.2. Сума винагороди Захисника складає:

 1. за надання правової допомоги, передбаченої п.4.1.1. Договору —          (_________) гривень.

 2. за надання правової допомоги, передбаченої п.4.1.2. Договору —          (__________) гривень.

    1. 4.3. Виплата належної Захиснику винагороди проводиться Підзахисним на протязі 2 (двох) календарних днів з дати настання наступних подій: прийняття прокурором рішення про закриття кримінального провадження відносно Підзахисного; ознайомлення з матеріалами досудового розслідування після надання слідчим доступу до цих матеріалів; ухвалення судом виправдального або обвинувального вироку відносно Підзахисного.

    2. 4.4. Витрати, які можуть виникнути в рамках даного Договору і які безпосередньо пов'язані з предметом Договору, не відносяться до складу винагороди Захисника і оплачуються окремо Підзахисним або за його дорученням іншими особами. До таких витрат відносяться: оплата за проведення експертизи та надання експертного висновку, якщо експертиза проводилася за клопотанням Підзахисного або Захисника.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір набирає чинність з дати його підписання Сторона­ми і дії до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Догово­ром.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 1. 6.1. Обставинами непереборної сили за даним Договором визнаються наступні події: пожежі, стихійні лиха, епідемії, війни і воєнні дії, повстання, аварії, акти органів влади і управління, що мають вплив на виконання зобов'язань, а також всі інші події і обставини, які суд визнає і оголосить обставинами непереборної сили, за винятком виникнення непередбачених витрат у якої-небудь Сторони за Договором і відсутність грошових коштів.

 2. 6.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, повинна протягом 3 (трьох) календарних днів з дати виникнення даних обставин, телеграмою повідомити іншу Сторону про виникнення, вид і можливу тривалість дії обставин непереборної сили або інших обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань за Договором. Якщо ця Сторона вчасно не повідомить про настання вищезгаданих обставин, вона позбавляється права посилатися на них, якщо тільки самі обставини не перешкоджали посилці такого повідомлення.

 3. 6.3. На час дії обставин непереборної сили і інших обставин, що звільняють від відповідальності, зобов'язання Сторін припиняються, санкції за невиконання договірних зобов'язань не застосовуються, а термін вико­нання договірних зобов'язань продовжується на період, що відповідає терміну дії обставини, що наступила, і розумному терміну для усунення його наслідків.

 4. 6.4. Якщо обставини, зазначені в п. 6.1. даного Договору, будуть продовжуватися більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором і достроково розірвати Договір. Днем дострокового розірвання Договору буде вважатися дата одержання іншою Стороною повідомлення про це.

 5. 6.5. Належним доказом настання обставин непереборної сили є довід­ка, видана регіональним відділенням Торгово-Промислової палати України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

 1. 7.1. За порушення своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

 2. 7.2. Сторони домовилися, що суперечки, що можуть виникнути між ними в процесі виконання Договору, будуть вирішуватися шляхом прове­дення переговорів. У разі не досягнення згоди в процесі переговорів кожна із Сторін має право звернутися за вирішенням суперечки в суд.

8. ІНШІ УМОВИ

 1. 8.1. Зміни, доповнення і додатки до даного Договору є його не­від'ємною частиною і дійсні у випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі та підписані Сторонами.

 2. 8.2. Даний Договір складений українською мовою в 4 (чотирьох) примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, один примірник — для надання органу досудового розслідування, один примірник — для надання суду. Всі примірники Договору є ідентичними, мають однакову юридичну чинність і кожний з примірників є оригіналом.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ ТА ДАНІ СТОРІН:

ЗАХИСНИКА
Захисник____________________
________, м.Київ, пр._________,
буд._____, офіс______________
тел.________________________
Свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю №_____
видане______________ міською
квалфікаційною комісією адвокатури
Ідентифікаційний номер- __________
Захисник_______________________
(підпис)  (прізвище, ініціали)

ПІДЗАХИСНОГО
___________________________________
_______, м.Київ, вул._________________
буд.__________, кв.___________
тел._____________________________
Паспорт_________ №_______________,
виданий___________________________
__________________________________
_________ "__"______________ року
Ідентифікаційний номер-____________

 

Підзахисний ____________ __________
(підпис)     (прізвище, ініціали)