Скарга на дії слідчого зразок

 

Генеральному прокурору України 01011, м. Київ, вул. Різницька 13/15

Адвоката Петренка Петра Петровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000 від 04.06.2001 р., поштовий індекс, адреса, телефон)

СКАРГА
на дії слідчого (недопущення захисника)

27.11.2012р. я звернувся до слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України в м. Києві Поліщука А. 1., який здійснює досудове розслідування за кримінальним провадженням № 00/000/00, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 р., з метою участі у провадженні як захисник підозрюваного Вовка Олега Володимировича в порядку ст. 46 КПК України, та надав документи на підтвердження моїх повноважень, передбачені ст. 50 КПК України.

01.12.2012р. до мене було надіслано постанову від 30.11.2012 р. про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчого експерименту, підписану старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ МВС України Поліщуком А. І., на тій підставі, що надані мною документи не достатні для підтвердження моїх повноважень як захисника.

Вважаю, вказану постанову від 30 листопада 2012 р. незаконною з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 46 КПК України захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію). Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю. До мого клопотання про проведення слідчої дії було додано:
1) оригінал ордеру № 4 від 27.11.2012 р. Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Адвокат», виданого на адвоката Петренка Петра Петровича,
2) копію договору про надання правової допомоги, укладеного між Адвокатським об’єднанням «Адвокатська фірма «Адвокат» та дружиною Вовка О. В. — Вовк Л. Н.,
3) копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 000 від 04.06.2001 р.

Таким чином, до клопотання мною було надано всі необхідні документи, що підтверджують мої повноваження як захисника згідно зі ст. 50 КПК України.

Незважаючи на це, старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ МВС України Поліщуком А. І. було відмовлено в допуску мене як захисника Вовка О. В. з посиланням на те, що «написання та подання заяви обвинуваченим Вовком О. В. про залучення захисника в справі повинно здійснюватись ним особисто і такої заяви обвинуваченого Вовк О. В. щодо адвоката Петренка П. П. як його захисника до слідства не надходило».

Вказана відмова у допуску захисника до участі у справі суперечить нормам КПК України, оскільки ст.50 КПК України встановлено вичерпний перелік документів, якими підтверджуються повноваження адвоката на участь у справі. Щодо особистого волевиявлення Вовка О. В. у виборі і залученні захисника, то згідно зі ст 51 КПК України договір із захисником має право укласти особа, передбачена в чистині першій ст. 45, а також інші особи, які діють в її інтересах, за її клопотанням або за її наступною згодою. Оскільки саме на органи досудового розслідуванні покладається обов’язок забезпечення права підозрюваного на захист, старший слідчий Поліщук А. І. мав з’ясувати згоду чи незгоду підозрюваного. З огляду на текст оскаржуваної постанови, це питання ним з’ясовано не було.

Таким чином, здійснення захисту обвинуваченого на підставі поданих мною документів повністю узгоджуються з вимогами кримінального процесуального законодавства, а старший слідчий створює штучні перешкоди в реалізації захисником своєї функції.
Так само старшим слідчим Поліщуком А. І. не були виконані вимоги ст. 48 КПК України, якою встановлено, що захисник може у будь-який момент бути залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представниками, а також іншими особами за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані надати затриманій особі чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв'язку із захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також надати можливість використати засоби зв’язку для запрошення захисника.

Згідно зі ст. 20 КПК України підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні чи письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права; слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника. Невиконання вимог цієї норми є порушенням права особи на захист, передбаченого Конституцією України, Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та кримінальним процесуальним законом.

Крім того, вказані дії старшого слідчого можуть нести ознаки дій, що утворюють склад злочину відповідно до кримінального законодавства. Так, недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист, вчинене особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором або суддею є злочином, передбаченим ст. 374 КК України.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про прокуратуру» прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове розслідування, ст. 30 Закону встановлює, що прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування, визначаються кримінальним процесуальним законодавством. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор має право скасовувати незаконні та необгрунтовані постанови слідчих.

Враховуючи викладене вище, а також керуючись ст.ст. 20, 46, 50, 51 КПК України, ст.ст. 20, 29, 30 Закону України «Про прокуратуру»,

ПРОШУ:

1. Провести перевірку дій старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ МВС України Поліщука А. І. на предмет порушення права на захист обвинуваченого Вовка О. В.
2. Забезпечити дотримання законності та захист прав обвинуваченого Вовка О. В. при проведенні розслідування у кримінальному провадженні шляхом:

  •  скасування незаконної постанови старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ МВС України Поліщука А.І. про відмову в проведенні слідчої дії за клопотанням адвоката Петренка П. П.;
  •  вжиття заходів прокурорського реагування щодо забезпечення участі адвоката Петренка П. П. як захисника Вовка О. В. у кримінальному провадженні № 00/000/00, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 р.

Додатки:
1. Копія ордеру № 4 від 27.11.2012 р.
2. Копія договору про надання правової допомоги від 26.11.2012 р.
3. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
4. Копія постанови від 30.11.2012 р. про відмову у проведенні слідчої (розшукової) дії за клопотанням захисника.

03 грудня 2012 р.

Адвокат Петренко П. П. (підпис)