Позовна заява про стягнення вартості оплаченого товару за правовідносинами поставки

До Господарського суду Київської області
вул. Комінтерну, 16, м. Київ, 01032
Позивач: Підприємство з іноземною інвестицією «Імперіал»
Місцезнаходження: вул. Л. Гавро, 35, м. Київ, 02026 Код ЄДРПОУ:  
Відповідач: Фізична особа — підприємець Омельченко Юрій Андрійович
Місце проживання: вул. Промислова, 13, кв.92, м. Васильків, Київська обл., 06100 Ідентифікаційний номер:
Ціна позову:___________


ПОЗОВНА ЗАЯВА про стягнення заборгованості


01 жовтня 2008 року між Підприємством з іноземною інвестицією «Імперіал» (надалі — «Позивач, Імперіал») та Фізичною особою — підприємцем Омельченком Юрієм Андрійовичем (надалі — «Відповідач», «Дистрибутор») була укладена Дистрибуторська угода №ЗД/556 (надалі — «Угода»),
Згідно п. 1.1. Угоди Імперіал продає, а Дистрибутор купує тютюнові вироби (надалі — «Товар») та приймає на себе обов'язки щодо розповсюдження та реалізації Товару на умовах, передбачених Угодою.
В п.п. 3.1. Угоди передбачено, що оплата за отриманий товар здійснюється Дистрибутором на умовах повної передоплати або товарного кредиту, забезпеченого Гарантією банку шляхом перерахування грошових коштів на розрахункових рахунок Імперіала. Наявність Гарантії є обов'язковою умовою надання Дистрибутору товарного кредиту. Відвантаження товару на умовах товарного кредиту здійснюється тільки після отримання та підтвердження прийняття Гарантії банку Дистрибутора банком Імперіала і в межах сум, що покриваються наданою гарантією.
Банківська гарантія надана Відповідачу Київською регіональною дирекцією, та прийнята банком Позивача, становить 10 000 000,00 грн (десять мільйонів) гривень.
Враховуючи лояльну політику компанії та довготривалі партнерські відносини з ФО-П Омельченко Ю.А., керівництвом компанії Позивача було збільшено для Відповідача ліміт можливого товарного кредиту в розмірі, що перевищує суму забезпечену банківською гарантією ( додається)
Відповідно до п.12 Угоди, яка має назву «Особливі умови», зазначено наступне: (п.п. 12.2.) датою оплати за відвантажений Товар є дата оплати, вказана в документах, що стосуються відвантаження, або протягом терміну оплати, вказаного в таких документах (рахунок- фактура, ін.).
В період з 25 червня 2010 р. по 09 липня 2010 р. Позивачем було поставлено Відповідачу Товару на загальну суму 22 504 372,24 грн. (двадцять два мільйони п'ятсот чотири тисячі триста сімдесят дві гривні 24 копійки) за 56-ма накладними на відпуск товарно-матеріальних цінностей з відстрочкою платежу на два тижні.
Здійснення поставки Позивачем Відповідачу в період з 25 червня 2010 р. по 09 липня 2010 р. підтверджується накладними на відпуск товарно-матеріальних цінностей з відміткою Відповідача про отримання Товару, рахунками-фактурами на кожну поставку та довіреностями, виданими Відповідачем, на отримання товарно-матеріальних цінностей (належно засвідчені копії вказаних документів додаються до цієї позовної заяви).
Як зазначено вище, строк платежу вказано в кожному рахунку-фактурі, який надається в комплекті документів до кожної накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей.
В п. 3.2. Угоди Сторони передбачили, що фактом і датою оплати вважається факт і дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Імперіала. Якщо у платіжному дорученні не зазначений рахунок-фактура, який оплачується, кошти будуть зараховані на закриття рахунків-фактур за хронологією їх виписки (починаючи з рахунку- фактури з найбільш ранньою датою).
Отже, оскільки при поставці Товару Відповідачу було надано весь пакет документів (рахунок-фактура, накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей, податкова накладна). ФО-П був поінформований про строки платежу та погодився із зазначеними строками оплати за отриманий Товар.
Не зважаючи на те, що строки оплати за Товар за накладними на відпуск товарно- матеріальних цінностей від 25 червня 2010 р. наступили ще 10 липня 2010 р. (за накладними на відпуск ТМЦ від 09 липня 2010 р. — 24 липня 2010 р.) — станом на 05 серпня 2010р. оплати за отриманий Товар від ФО-П не надійшло (довідка банку про відсутність надходження коштів від Відповідача додається).
Таким чином, заборгованість Відповідача перед Позивачем за отриманий в період з 25 червня 2010 р. по 09 липня 2010 р. згідно Угоди Товар становить: 22 504 372,24 грн. (двадцять два мільйони п'ятсот чотири тисячі триста сімдесят дві гривні 24 копійки).
Оскільки з боку Відповідача не проводиться жодних дій, направлених на погашення заборгованості або врегулювання зазначеної ситуації іншим шляхом (уникає від проведення переговорів, не вживає заходів по збільшенню суми банківської гарантії та ін.) — це свідчить про небажання Відповідача в добровільному порядку розрахуватися за отриманий Товар.
Статтями 15, 16 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Зважаючи на те, що ФО-П не бажає належним чином виконувати умови Угоди щодо своєчасного розрахунку за отриманий Товар, а також враховуючи той факт, що внаслідок недобросовісних дій Відповідача Підприємство з іноземною інвестицією «Імперіал» втра­тило можливість розпоряджатися багатомільйонними коштами, Позивачем змушений звер­нутися за захистом своїх порушених прав до господарського суду.
Відповідно до ст.173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.
Статтею 525 ЦК встановлена імперативна умова згідно якої: одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України (надалі — «ГК»), ст.526 ЦК  суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання — відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
Статтями 610 та 612 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення.
Умовами Договору від 14 вересня 2009 р. про внесення змін до Дистрибуторської угоди Лі:ЗД/556 від 01 жовтня 2008 р. сторонами передбачена наступна відповідальність для Дистрибутора: у випадку несвоєчасної оплати Дистрибутором Імперіалу Товару, отриманого згідно із специфікаціями (рахунок-фактури, накладної) Дистрибутор зобов'язаний сплатити Імперіалу пеню в розмірі 0,09 % від суми отриманого, але не оплаченого Товару за кожний день прострочення платежів.
Так, загальна сума пені від суми отриманого, але не оплаченого Товару становить:
Детальний розрахунок ціни позову наведений в Додатку №1 до цієї позовної заяви.
Не зважаючи на той факт, що Відповідачем надана банківська гарантія на суму 10 000 000,00 грн., чинне законодавство не містить обмежень щодо заявлення до стягнення ми покритої банківською гарантією. Позивач має альтернативне право: або задовольнити вимоги за рахунок банківської гарантії, або заявити до стягнення з Відповідача суму заборгованості в повному обсязі.
Отже, загальна сума заборгованості за отриманий Товар та пені за прострочення розрахунків, яка має бути стягнута з Відповідача на користь Позивача становить:
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 20, 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 16, 525, 526, 625, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 2, 4, 44, 54, 58 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

    1. Стягнути з Фізичної особи — підприємця Омельченка Юрія Андрійовича на користь Підприємства з іноземною інвестицією «Імперіал» суму заборгованості за отриманий Товар в розмірі 22 504 372,24 грн. (двадцять два мільйони п'ятсот чотири тисячі триста сімдесят дві гривні 24 копійки).

    2. Стягнути з Фізичної особи — підприємця Омельченка Юрія Андрійовича на користь Підприємства з іноземною інвестицією «Імперіал» суму пені за прострочення розрахунків

    3. Стягнути з Відповідача на користь Позивача витрати по сплаті держмита за подання позовної заяви в розмірі 25 500,00 грн. (двадцять п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 коп.).

    4. Стягнути з Відповідача на користь Позивача витрати по сплаті витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн. (двісті тридцять шість гривень 00 коп.).

Додані документи: