ДОГОВІР № 45-1-К КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

м. Київ                                                                                                  «06» грудня 2005 року


Товариство з обмеженою відповідальністю «БЮРО ТЕХНОЛОГІЙ»  (Ліцензія серія АБ №  від______ на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, видана ДКЦП і ФР), в особі Генерального директора, що діє на підставі Статуту та Договору доручення № 45-К від «06» грудня 2005 року від імені Закритого акціонерного товариства «Інвест», далі по тексту іменоване «Продавець», з одного боку, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд», в особі Директора, що діє на підставі Статуту, далі по тексту іменоване «Покупець», з іншого боку, далі спільно іменовані Сторони,
уклали цей Договір про наступне:

 1. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. 1.1 Відповідно до цього Договору Продавець зобов'язується передати у власність Покупця цінні папери в кількості і на умовах, обумовлених даним Договором.

  2. 1.2. Відповідно до цього Договору Покупець зобов'язується прийняти від Продавця цінні папери у власність на умовах, обумовлених цим Договором та оплатити їх за ціною, зазначеною в цьому Договорі.

1.3. Цінні папери, далі по тексту — «ЦП», мають такі реквізити:
Вид ЦП    проста іменна акція
Назва емітента     ВАТ «Завод»
Адреса емітента    00021, м. Хмельницький, вул. Перемоги, 17
Код ЄДРПОУ                            
Номінальна вартість одного ЦП    0,50 (нуль гривень 50 копійок) грн.
Кількість ЦП    72 036 (сімдесят дві тисячі тридцять шість штук) шт.
1.4. Ціна, що Покупець бере на себе зобов'язання сплатити за придбані ЦП відповідно до цього Договору, становить: 250 000, 00 (двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) грн.

 1. 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  1. 2.1 Продавець зобов'язаний:

   1. 2.1.1. Поставити Покупцю ЦП, вказані в п.1.3. цього Договору до 20.12.2005 року.

   2. 2.1.2. Поставка ЦП здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством, шляхом внесення до системи реєстру змін, пов'язаних з переходом права власності на ЦП, вказані в п.1.3. цього Договору.

   3. 2.1.3. За письмовим запитом Реєстратора емітента і в разі наявності надавати додаткову інформацію, необхідну для поставки ЦП.

  2. 2.2. Продавець має право:

   1. 2.2.1. Вимагати від Покупця розірвання цього Договору в разі невиконання Покупцем вимог п.3.1. цього Договору;

   2. 2.2.2. Вимагати від Покупця надати Реєстратору емітента документи для відкриття особового рахунку в реєстрі власників іменних цінних паперів;

  3. 2.3. Покупець зобов'язаний:

   1. 2.3.1. У терміни, визначені цим Договором, надати Продавцю документи, що підтверджують своєчасне здійснення платежу за ЦП. У випадку здійснення безготівкового платежу документи повинні містити підтвердження того, що гроші списані з рахунка Покупця в оплату за ЦП;

   2. 2.3.2 Прийняти від Продавця всі документи відповідно до п. 2.1.1. цього Договору;

   3. 2.3.3. Сплатити вартість послуг Реєстратора емітента з приводу внесення до системи реєстру змін, пов'язаних з переходом права власності на ЦП, указані в п.1.3. цього Договору.

  4. 2.4. Покупець має право:

2.4.1. Вимагати від Продавця виконання вимог п. 2.1.1. цього Договору;

 1. 2.4.2. Достроково оплатити вартість ЦП за цим Договором.

 2. 2.4.3. Вимагати розірвання цього Договору в разі невиконання Продавцем вимог п.2.1.1. цього Договору або відмови у перереєстрації права власності на ЦП на ім'я Покупця.

  1. 3 ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

   1. 3.1 Покупець зобов'язується повністю сплатити ЗАТ «Укртара-Інвест» суму, зазначену в п. 1.4. цього Договору, не пізніше 23 грудня 2005 року із застосуванням акредитивної форми розрахунків. В межах цього строку допускається повна дострокова оплата за ЦП.

   2. 3.2 Датою оплати за даним Договором є календарна дата зарахування повної суми, зазначеної в п.1.4. цього Договору, на поточний рахунок ЗАТ «Інвест» в банківській установі, але не пізніше календарної дати, зазначеної в п. 3.1. цього Договору за умови виконання всіх вимог передбачених акредитивом.

  2. 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

   1. 4.1. У випадку прострочення Покупцем виконання умов п.3.1. цього Договору, він сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на момент нарахування пені, від суми простроченого платежу за кожен день прострочки.

   2. 4.2. У випадку прострочення терміну, визначеного в п.2.1.1. цього Договору, Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на момент нарахування пені, від суми простроченого платежу за кожен день прострочки.

   3. 4.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо воно є результатом неналежного виконання Покупцем своїх зобов'язань.

   4. 4.4. Продавець не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути у разі використання Покупцем результатів виконання цього Договору з метою, що не є предметом Договору.

   5. 4.5. Будь-які суперечки та/або розбіжності, що так чи інакше стосуються предмета та/або умов цього Договору, підлягають розв'язанню в порядку, установленому чинним за­конодавством України.

  3. 5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

   1. 5.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання (зазначеної в правому верхньому куті першої сторінки даного Договору) і припиняється виконанням, зробленим належним чином.

   2. 5.2. Достатнім підтвердженням належного виконання цього Договору з боку Продавця є факт переходу права власності на ЦП на ім'я Покупця, що підтверджується випискою з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку Покупця.

   3. 5.3. Достатнім підтвердженням належного виконання цього Договору з боку Покупця є факт повної оплати придбаних ЦП, що відбувся відповідно до умов цього Договору та підтверджується документами відповідно до п.2.3.1. та 3.1. цього Договору.

   4. 5.4. Сторони зобов'язуються вживати всі можливі заходи для дотримання конфіденційності умов цього Договору. Конфіденційність цього Договору не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством України, а так само на випадки надання інформації компетентним органам, що здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства Продавцем чи Покупцем.

   5. 5.5. Продавець і Покупець є платниками податку на прибуток на загальних підставах, визначених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

   6. 5.6. При виконанні умов цього Договору Сторони керуються матеріальним і процесуальним правом України.

   7. 5.7. Цей Договір може бути змінений або доповнений тільки за згодою Сторін, досягнутій в письмовій формі.

   8. 5.8. Цей Договір складений у чотирьох оригінальних примірниках, по одному для кожної з Сторін, для клієнта Продавця за Договором доручення №45-К від «06» грудня 2005 р. — ЗАО «Укртара-Інвест», а також для Реєстратора емітента, і мають рівну юридичну чинність.

АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ДАНІ