ДОГОВІР ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

м.Київ                                7 грудня2005 р.


Закрите акціонерне товариство «Інвест», (надалі за цим Договором «Старий кредитор»), в особі_____________, який діє на підставі Статуту з одного боку та_________________ Товариство з обмеженою відповідальністю «Трей», (надалі за цим Договором «Новий кредитор»), в особі директора __________, що діє на підставі Статуту з другого боку, які за цим Договором разом далі іменуються як Сторони,
керуючись ст.ст. 512 — 516 Цивільного кодексу України, п.14 Мирової угоди від 14 березня 2004 року зі змінами від 24.01.2005 року, затвердженої ухвалою Господарського суду Хмельницької області в справі №___   про банкрутство ВАТ «Завод», уклали цей Договір відступлення права вимоги (надалі іменується «Договір») про таке.

 1. 1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Старий кредитор передає, а Новий кредитор набуває право вимоги, належне Старому кредитору, і стає кредитором за вимогою до ВАТ «Завод» (надалі іменується «Боржник») в розмірі 556 962,36 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят дві) грн. 36 коп згідно реєстру вимог кредиторів ВАТ «Завод», затвердженого ухвалою Господарського суду Хмельницької області у справі №___  та мирової угоди від 14 березня 2004 року зі змінами від 24.01.2005 року, затвердженої ухвалою Господарського суду Хмельницької області у тій же справі 1 березня 2005 року.

 2. 2. За цим Договором Новий кредитор набуває право вимагати від Боржника належного виконання наступного зобов'язання — оплати грошового боргу в розмірі 556 962,36 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят дві) грн. 36 коп згідно реєстру вимог кредиторів та мирової угоди.

 3. 3. Право вимоги засновано на:

 4. реєстрі вимог кредиторів ВАТ «Завод», затвердженого ухвалою Господарського суду Хмельницької області у справі;

 5. мировій угоді від 14 березня 2004 року зі змінами від 24.01.2005 року, затвердженої ухвалою Господарського суду Хмельницької області у тій же справі 1 березня 2005 року;

  1. 4. Копії документів, вказаних у п.3 Договору, передаються Старим кредитором Новому кредитору в момент підписання цього Договору про що складається відповідний акт.

  2. 5. Вартість уступленого Старим кредитором права вимоги складає грошову суму у розмірі 556 962,36 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят дві) грн. 36 коп і оплачується Новим кредитором шляхом передачі Старому кредитору простих векселів, емітованих третіми особами, на протязі п'яти днів з моменту підписання цього Договору. Реквізити векселів, їх номінальна вартість, а також інші дані будуть передбачені в Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього Договору.

  3. 6. До Нового кредитора переходять права, які забезпечують зобов'язання Боржника.

  4. 7. Новий кредитор повідомлений про заперечення, які існують у Боржника на момент підписання Договору і які можуть бути висунуті проти вимог Нового кредитора.

  5. 8. Старий кредитор зобов'язаний повідомити Боржника та Нового кредитора про відступлення права вимоги на протязі п'яти днів з моменту підписання цього Договору. Повідомлення має містити інформацію про відступлення права вимоги Старого кредитора, з зазначенням про те, що з моменту отримання повідомлення Старий кредитор втрачає будь-які права вимоги до Боржника, що є відступленими згідно з цим Договором.

  6. 9. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

  7. 10. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини, або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

  8. 11. Старий кредитор відповідає перед Новим кредитором за недійсність переданого за цим Договором права вимоги.

  9. 12. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають з процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

  10. 13. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 1 березня 2008 року.

  11. 14. З моменту підписання цього Договору і отримання Боржником повідомлення в порядку, передбаченому п.8, Старий кредитор втрачає будь-які права вимоги до Боржника в розмірі 556 962,36 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят дві) грн. 36 коп, що випливають з реєстру вимог кредиторів ВАТ «Завод», затвердженого ухвалою Господарського суду Хмельницької області у справі №_________________ та мирової угоди від 14 березня 2004 року зі змінами від 24.011.2005 року, затвердженої ухвалою Господарського суду Хмельницької області у тій же справі 1 березня 2005 року, а відповідні зобов'язання в частині правовідносин Старого кредитора і Боржника є припиненими.

  12. 15. З моменту підписання цього Договору, мирова угода, згідно з п.14, є зміненою в частині вибуття ЗАТ «Інвест» з складу кредиторів ВАТ «Завод» і припинення права вимоги до боржника щодо сплати грошової суми в розмірі 556 962,36 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят дві) грн. 36 коп.

  13. 16. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляться додатковою угодою до цього Договору, якщо інше не передбачене цим Договором.

  14. 17. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

  15. 18. Цей Договір складений українською мовою, на двох сторінках у двох примірниках, - кожний з яких має однакову юридичну силу.

  16. 19. Старий кредитор і Новий кредитор за цим Договором є платниками податку на прибуток на загальних підставах у відповідності до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».