ДОГОВІР
про передання виключних майнових прав на знак для товарів і послуг

м. Київ 1 липня 2010 року

Відкрите акціонерне товариство «_______________», (надалі — «Відчужувач»), є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі в.о. Голови правління, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «________», (надалі — «Набувач»), є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Генерального директора______________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
За цим Договором Відчужувач, якому належать виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг (надалі — „Знаки»), що посвідчуються Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №____з пріоритетом від року, перелік товарів: ____________________; та Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №__ з пріоритетом від року, перелік товарів:______, передає Набувачу у повному обсязі всі виключні майнові права, що випливають із свідоцтв на вказані Знаки, а Набувач приймає всі виключні майнові права на Знаки у повному обсязі від Відчужувача в порядку, передбаченому цим Договором.
Укладення цього Договору не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Права Відчужувача:
Отримати винагороду визначену у п. 4.1. Договору.
Обов'язки Відчужувача:
Належним чином виконувати умови цього Договору. Не передавати третім особам виключні майнові права на Знаки.
Не використовувати Знаки у власній господарській діяльності після набрання чинності цим Договором.
Неухильно дотримуватись умов конфіденційності, визначених цим Договором.
Права Набувача:
Використовувати Знаки у власній господарській діяльності на власний розсуд, включаючи наступні дії, але не обмежуючись ними:
— застосовувати Знаки на товарах, для яких його зареєстровано;
— застосовувати Знаки на упаковці товарів;
— застосовувати Знаки у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках;
— застосовувати Знаки під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів в господарський оборот;
— використовувати Знаки у всесвітній мережі Інтернет;
— використовувати словесні елементи Знаків в якості доменного імені.
Передавати майнове право на використання Знаків третім особам на умовах, визначені відповідним(и) ліцензійним(и) договором (договорами);
Передавати виключні майнові права на Знаки третім особам на умовах, визначених віповідним договором про передання виключних майнових прав на Знаки.
2.3.4. Перешкоджати неправомірному використанню Знаків, в тому числі забороняти таке використання іншим особам.
Обов'язки Набувача:
Належним чином виконувати умови цього Договору.
Здійснювати всі необхідні дії та витрати, пов'язані з реєстрацією цього Договору в Державному департаменті інтелектуальної власності.
Здійснювати всі витрати та дії, необхідні для внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відомостей щодо передання виключних майнових прав на Знаки.
Неухильно дотримуватись умов конфіденційності, визначених цим Договором.
Виплатити нагороду, визначену п. 4.1. Договору, та в строк, передбачений в п.4.2. Договору.
ПЕРЕДАЧА ВИКЛЮЧНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ЗНАКИ
Передача виключних майнових прав на Знаки включає:
передачу електронного варіанта Знаків на цифровому носії;
передачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг №__ з пріоритетом від ________року та Свідоцтва на знак для товарів і послуг №___з пріоритетом від_______ року, а також усіх додатків до них.
Передача здійснюється за актом прийому-передачі, який підписується в день укладання договору.
На момент передання Свідоцтв на знаки для товарів і послуг Відчужувач гарантує, що:
лише йому належать виключні майнові права на Знаки;
виключні майнові права на Знаки повністю або частково не передано (не відчужене третім сторонам;
виключні майнові права на Знаки повністю або частково не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.
ЦІНА ДОГОВОРУ
За передання виключних майнових прав, що є предметом цього Договору, Набувач зобов'язується сплатити Відчужувачу винагороду у розмірі_____гривень, в тому числі ПДВ 20%.
Винагорода має бути сплачена протягом 120 (сто двадцять) календарних днів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Відчужувача.
УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Сторони погоджуються, що всі умови цього Договору, включаючи додатки та зміни до нього, являються конфіденційною інформацію та зобов'язуються її не розголошувати.
Не є порушенням умов конфіденційності представлення цього Договору державним органам, включаючи передачу Договору на реєстрацію до Державного департаменту інтелектуальної власності.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У випадку порушення Набувачем строку виплати винагороди, визначеного в п.4.2. Договору, Набувач зобов'язаний виплатити Відчужувану неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни договору за кожен день прострочення.
У випадку порушення Сторонами умов Договору, за яке цим Договором не передбачена відповідальність, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
РОЗГЛЯД СПОРІВ
Всі спори, що виникають між Сторонами за цим Договором вирішуються шляхом проведення переговорів.
У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір передається на розгляд до судових органів України, відповідно до вимог чинного законодавства України.
ІНШІ УМОВИ
Правовідносини між Сторонами, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
Цей Договір складено українською мовою в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами.
Умови Договору можуть бути змінені за письмовою згодою Сторін. Зміни до Договору оформлюються в письмовій формі у вигляді Доповнень до цього Договору.
Всі Додатки та Доповнення до цього Договору являються його невід'ємною частиною.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ
до Договору про передання виключних майнових прав на знак для товарів і послуг №__ від 01.07.2010 р.

м. Київ 01 липня 2001 року
Відкрите акціонерне товариство «_______ », (надалі — «Відчужувач»), є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі в.о. Голови правління_____, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «_________», (надалі — «Набувач»), є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Генерального директора______________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона»,
уклали цей Акт приймання-передачі (надалі — Акт) до Договору про передання виключних майнових прав на знак для товарів і послуг №____від 01.07.2010 р. (надалі— Договір) про наступне:
У рамках Договору Відчужував передає Набувачеві наступне:
— електронний варіанта Знаків на цифровому носії;
— Свідоцтво на знак для товарів і послуг №________ з пріоритетом від_______року, перелік товарів:_______________ ; та Свідоцтво на знак для товарів і послуг №_____ з пріоритетом від року, перелік товарів_________________, а також усі додатки до них.
Даний Акт складено в двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.
Даний Акт вступає в силу з моменту підписання його Сторонами та скріплення печатками.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН