ДОГОВІР
про відступлення права вимоги

м. Київ « » р.
Сторона 1: Приватне підприємство « », надалі іменується___________ , в
особі директора , що діє на підставі Статуту (далі називається
«Первісний кредитор»);
Сторона 2: Приватне підприємство « » в особі директора ,
що діє на підставі Статуту (далі називається «Новий кредитор»), уклали цей Договір про від¬ступлення права вимоги (надалі іменується «Договір») про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Первісний кредитор передає належне йому право вимоги згідно з Договором про безвідсоткову зворотну фінансову допомогу б/н від ___ року (далі Основний Договір), а Новий кредитор приймає право вимоги, належне Первісному кредитору за Ос¬новним Договором, відповідно до п. 1.2 цього Договору.
1.2. За цим Договором Новий кредитор одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Товариства з обмеженою відповідальністю «___» Код ЄДРПОУ: (надалі — Боржник) виконання зобов'язань за Основним договором, які виникла з моменту укладання Основного Договору до «_____» року, а саме оплати заборгованості в розмірі грн. , а також оплати всіх штрафних санкцій, які виникли в зв'язку з невиконанням умов Основного договору.
2. Оплата та порядок розрахунків
2.1. За передане право вимоги до Боржника за Основним договором Новий кредитор сплачує Первісному кредитору суму в___грн.
2.2. Зазначена в пункті 2.1. даного Договору сума повинна бути сплачена Новим креди¬тором протягом трьох банківських днів після виконання Боржником зобов'язань за Основ¬ним договором перед Новим кредитором.
2.3. Розрахунки між сторонами можливі в будь-якій формі: безготівковим та готівковим, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог або шляхом видачі векселю.
3. Права та обов'язки сторін
3.1. Обов'язки Первісного кредитора:
3.1.1. Відступити Новому кредитору право вимоги згідно умов цього Договору.
3.1.2. Передати Новому кредитору Договір про безвідсоткову зворотну фінансову допо¬могу б/н від ___ року, та інші документи, які засвідчують права що переда¬ються, протягом 10 робочих днів з моменту підписання цього Договору, та інформацію яка важлива для їх здійснення.
3.1.3. Первісний кредитор у зобов'язанні відповідає перед Новим кредитором за недійс¬ність переданої йому вимоги.
3.2. Права Первісного кредитора:
3.2.1. Має право на належне виконання Новим кредитором усіх зобов'язань за цим До¬говором.
3.2.2. Не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником зобов'язань, право на вимогу яких відступається згідно з цим Договором.
3.3. Обов'язки Нового кредитора:
3.3.1. Сплатити суму зазначену в п. 2.1. цього Договору.
3.4. Права Нового кредитора:
3.4.1. Має право на належне виконання Первісним кредитором усіх зобов'язань за цим Договором.
4. Інші умови
Доказом переходу до Нового кредитора прав вимоги за Договором про безвідсоткову зворотну фінансову допомогу № б/н від ___ року буде підписання цього договору.
5. Відповідальність сторін
5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством.
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
5.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань винна Сторона несе відповідальність у вигляді пені в розмірі подвійної ставки НБУ від суми несплаченого платежу за кожний день прострочення.
6. Строк дії Договору
6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
7. Зміна умов Договору та інші положення
7.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін обов'язковим складанням письмового документу.
7.2. Усі спори, що пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному відповідним чинним законодавством України.
7.3. Новий кредитор має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах.
7.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної з сторін.
7.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
7.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
7.7. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
8. Місцезнаходження реквізити та підписи сторін