ДОГОВІР
про переведення боргу

«___ »_________ 2012 р.
Сторона 1: Товариство з обмеженою відповідальністю в особі директора____________ , що діє на підставі статуту (надалі іменується «Первісний боржник»),
Сторона 2:ТОВ в особі директора ___________що діє на підставі статуту (надалі іменується «Новий боржник»),
Сторона 3:Товариство з обмеженою відповідальністю в особі
директора , що діє на підставі статуту (надалі — іменується «Кредитор»), в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», на підставі статей 520 — 523 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про переведення боргу (надалі іменується «Договір») про таке.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цим Договором регулюються відносини, пов'язані із заміною зобов'язаної сторони (Первісного боржника) у зобов'язанні, що виникає із наступних Договорів:
— Договору оренди обладнання від _______ р. №_____, укладеного між Первісним боржником та Кредитором;
— Договору про надання консультаційних послуг від_____ р. б/н, укладеного між Первісним боржником та Кредитором;
— Договору про надання послуг із зберігання від ________р. б/н, укладеного між Первісним боржником та Кредитором;
— Договору суборенди від ______р. №_____, укладеного між Первісним боржником та Кредитором;
(надалі іменуються «Основні договори»),
1.2. Первісний боржник переводить на Нового боржника основний борг (грошове зобов'язання) на загальну суму__________, що виникла на підставі Основних договорів станом на________р., з яких:
— заборгованість за Договором оренди обладнання від ____ р. №___ у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп.;
— заборгованість за Договором про надання консультаційних послуг від _____р. б/н, у розмірі 147 000 (сто сорок сім тисяч) гривень 00 коп.;
— заборгованість за Договором про надання послуг із зберігання від _____р.
б/н, у розмірі 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) гривень 00 коп.;
— заборгованість за Договором суборенди від ______р.№____ у розмірі 339 882 (триста тридцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят дві) гривні 07 коп.;
1.3. Новий боржник повинен оплатити Кредитору загальну суму заборгованості, зазначену в п.1.2. цього Договору протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після підписання цього Договору.
2. ПЛАТА ЗА ПРИЙНЯТТЯ БОРГУ ТА РОЗРАХУНКИ
2.1. За переведення боргу за Основним договором Первісний боржник сплачує Новому боржнику суму у розмірі_____.
2.2. Первісний боржник зобов'язується протягом 180 днів після укладення цього Договору перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок Нового боржника грошову суму, визначену у п. 2.1. цього Договору.
3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
3.1. Новий боржник має право висувати проти вимог Кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між Кредитором і Первісним боржником.
3.2. Новий боржник зобов'язаний протягом 30 календарних днів із дня виконання ним обов'язків перед Кредитором письмово повідомити Первісного боржника про таке виконання із зазначенням дати, суми і форми виконання та з додаванням копій документів, що підтверджують проведене виконання.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Новий боржник зобов'язується виконати обов'язки Первісного боржника перед Кредитором на умовах Основних договорів.
4.2. Первісний боржник зобов'язується передати Новому боржнику до «____» р. документи (їхні засвідчені копії), що підтверджують дійсність вимог Кредитора за Основним договором;
4.3. Новий боржник не вважається зобов'язаним перед Кредитором, якщо Основні договори між Первісним боржником і Кредитором виявляться неукладеними (таким, що не відбулися) або будуть визнані недійсними на підставах та у порядку, встановлених законом.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
5.2. За несвоєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за цим Договором, Первісний боржник зобов'язується сплатити Новому боржникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми, за кожен день прострочення платежу.
5.3. В разі прострочення платежу понад один місяць, Первісний боржник додатково сплачує Новому боржнику штраф в розмірі 15 % від несплаченої суми.
5.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
6. СТРОК ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 6.1 цього Договору та визначається часом достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.
6.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
6.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.