Позовна заява про визнання недійсним договору іпотеки

До господарського суду Харківської області
61022, м. Харків, пл. Свободи, 5.

Позивач:
Закрите акціонерне товариство «ВАЛЕНТЕ»
63400, Харківська область, м. Зміїв,
вул. Конституції, 21, код ЕДРПОУ 31269291, р/р 260020138039 у ВАТ «їнпромбанк», МФО 351878.

Відповідач:
Акціонерно-комерційний банк «ЗОЛОТІ ВОРОТА»
61200, м.Харків, пр.Леніна, 36, код ЕДРПОУ 20015529, кор/рах № 32005175300 в Управлінні НБУ в Харківській області, МФО 351931.

Позовна заява
про визнання недійсним договору іпотеки № 04-186 від 08.06.2004 року

 

8 червня 2004 року між Закритим акціонерним товариством «Валенте» (надалі — Позивачем) та Акціонерно-комерційним банком «Золоті ворота» (надалі — Відповідачем) був підписаний договір іпотеки №04-186 (надалі — Договір), згідно якого позивач у якості іпотекодавця передав в іпотеку Відповідачу як іпотекодержателю нежитлову будівлю загальною площею 2470,1 кв.м., розташованою за адресою: м.Харків, вул.Фісановича, 9, вартістю згідно експертного висновку становить 3015105,00 грн. Зазначене майно було передане в іпотеку для забезпечення вимог Відповідача до гр. Кривича Ю.М. за договором споживчого кредиту на суму 276 000, 00 грн.

Хоч цей Договір і був посвідчений нотаріально, вважаємо, що він має бути визнаний недійсним з наступних підстав.

Статтею 10 Статуту ЗАТ «Валенте» передбачено, його що органами управління є: загальні збори акціонерів, дирекція та ревізійна комісія.

Відповідно до ст.12 Статуту Позивача дирекція є виконавчим органом товариства, що здійснює безпосереднє керівництво його поточною діяльністю та складається з директора і його заступника, які призначаються на посаду загальними зборами товариства.

Згідно пункту 12.5. статті 12 Статуту Позивача, до компетенції дирекції товариства належить впровадження у життя та організація перевірки виконання рішень, що прийняті загальними зборами товариства або власних рішень, а також організація ведення протоколів засідань дирекції.

Цим же пунктом Статуту передбачено, що рішення дирекції приймаються на засіданні дирекції та оформлюються протоколом з підписами обох його членів. Засідання дирекції вважається правомочним, якщо на ньому присутні обидва члени дирекції. Рішення дирекції приймаються тільки одноголосно, а у разі недосягнення згоди — питання передається на вирішення загальних зборів товариства.

Крім того, згідно п.12.6. ст.12 Статуту Позивача, повноваження діяти від імені товариства без довіреності, а також, представляти товариство у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, належить ДИРЕКЦІЇ, а не окремому його члену, у тому числі і директору.

Таким чином, відповідно до Статуту Позивача, для укладення оспорюваного Договору від імені Позивача, необхідно було рішення дирекції про укладання цього договору, оформлене протоколом з підписами директора та його заступника, або обидва їх підписи на тексті договору, або протокол рішення загальних зборів акціонерів товариства, які, при перевірці, повинні були бути досліджені належним чином Відповідачем та нотаріусом, що засвідчував Договір.

Як вбачається з преамбули Договору, від імені Позивача зазначений Договір був підписаний директором Житник Л.В., що діє на підставі Статуту. Проте, жодного документу, який би підтверджував рішення дирекції або загальних зборів товариства на укладання цього Договору відсутні. Зазначене підтверджується довідкою Позивача про відсутність у протоколах дирекції та загальних зборах товариства рішень про укладання цього Договору, та, навіть, питань про необхідність укладання такого договору.

Крім того, для укладання цього Договору необхідним було виключно рішення загальних зборів акціонерів, оскільки, у Позивача не було жодних зобов'язань чи договірних стосунків ні з Відповідачем, ні з гр.Кривичем Ю.М., з яких би випливав обов'язок Позивача передати власне майно в іпотеку для забезпечення виконання зобов'язань третьою особою. Цей Договір ніяким чином не пов'язаний з господарською діяльністю Позивача, а тому, Дирекція взагалі не мала права приймати рішення про укладання договору, не пов'язаного з поточною діяльністю товариства.

У відповідності до ч.1 ст.92 ЦК України юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Згідно ч.2 ст.207 ЦК України правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства та скріплюється печаткою.

За таких обставин, при підписанні Договору, директор ЗАТ «Валенте» Житник Л.В. як посадова особа виконавчого органу — дирекції товариства не мала на це відповідних повноважень, передбачених Статутом товариства, тобто не мала необхідного обсягу цивільної дієздатності для здійснення такого правочину.

З огляду на викладене, вважаємо, що Договір іпотеки, підписаний не уповноваженою на те особою, порушив право власності Позивача на майно, що передано в іпотеку, та суперечить вимогам Закону України «Про власність», згідно ч.1 ст.4 якого, тільки Позивачу як власнику належить право на свій розсуд володіти, користуватися і розпоряджається належним йому майном.

Відповідно до п.п.1-2 ч.2 ст.16 ЦК України, способами захисту цивільних прав є визнання правочину недійсним.

Пунктом 2 ст.203 ЦК України передбачено, що для чинності правочину необхідно, щоб особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Недодержання цієї вимоги у момент вчинення правочину стороною, відповідно до ч.І ст. 215 ЦК України, є підставою для недійсності такого правочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.4 Закону України «Про власність», ст.ст. 10, 12 Статуту товариства з відповідними змінами, ст.ст. 16, 92, 203, 207, 388 ЦК України, ст.ст. 54, 56, 57 ГПК України, -

ПРОСИМО СУД:

Позов задовольнити повністю.
Визнати недійсним Договір іпотеки №04-186 від 08.06.2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Тимченко Т.В. (реєстр, номер 2245) між Закритим акціонерним товариством «ВАЛЕНТЕ» та Акціонерно-комерційним банком «ЗОЛОТІ ВОРОТА».
Стягнути з відповідача на користь позивача судові витрати.
Додатки: