ДОГОВІР ІПОТЕКИ

ДОГОВІР ІПОТЕКИ №___


Місто Київ, Україна                          двадцять дев'ятого липня дві тисячі десятого року.


Ми, що нижче підписалися, юридичні особи за законодавством України:_________, ідентифікаційний код юридичної особи __________________________________ , місцезнаходження: 04050, місто Київ,  (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи____________________ в особі__________та діє на підставі Статуту (Нова редакція), затвердженого Наказом Міністерства_______________________ , зареєстрованого державним реєстратором______________      , іменована надалі в тексті цього договору як «ІПОТЕКОДАВЕЦЬ», з однієї сторони, та Публічне акціонерне товариство «БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи_____________, місцезнаходження:______________, (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи_____________ в особі Голови Правління________________та діє на під­ставі Статуту (Нова редакція), погодженого НБУ від__________, зареєстрованого держав­ним реєстратором _____  іменоване надалі в тексті цього договору як «ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ», з другої сторони, іменовані надалі в тексті цього договору ра­зом як «СТОРОНИ», розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки і не маючи жодних підстав, які передбачені ст.ст.36-41 Цивільного Кодексу України, перешкоджаючих вчиненню цього правочину, будучи повністю дієздатними громадянами України, перебуваючи при ясній пам'яті, здоровому розумі та діючи добровільно, попередньо ознайомлені нотаріусом з вимогами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) та керуючись Главою 49 Цивільного Кодексу України, Законом України «Про іпотеку» для здійснення Статутних завдань Сторін, на виконання Рішення Міністерства_____________ уклали цей Договір іпотеки про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. 3а цим Договором іпотеки ІПОТЕКОДАВЕЦЬ виступає майновим Поручителем перед ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ по розміщенню міжбанківських депозитів на загальну суму

 1. 658 000,00 євро (Два мільйони шістсот п'ятдесят вісім тисяч євро 00 євроцентів), укладених ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ з наступними банками :

 2. ___________________________ на суму 1 300 000,00 євро (Один мільйон триста тисяч євро 00 євроцентів), згідно з Договором про надання міжбанківського депозиту №153/09 від 01.12.2009 року;

 3. ____________________  на суму 1 358 000,00 євро (Один мільйон триста п'ятдесят вісім тисяч євро 00 євроцентів), згідно з Договором про надання міжбанківсько­го депозиту №152/09 від 26.11.2009 року та Договором №1 про внесення змін до Договору про надання міжбанківського депозиту №152/09 від 26.11.2009 року, який укладений між Сторонами від 04.12.2009 року.

Вищевказані договори були укладені між ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ та______________ з метою подальшого надання кредитів ІПОТЕКОДАВЦЮ.
Цим договором забезпечується:
1) виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ зобов'язань за Кредитним договором, що випливають з укладеного між ІПОТЕКОДАВЦЕМ та_________ від 01.12.2009 року Кредитним договором №513 (іменований надалі в тексті цього договору як Кредитний договір-1) та на поповнення обігових коштів, у такому розмірі, у такій валюті, у такий строк і в такому порядку, як встановлено в Кредитному договорі-1 з усіма змінами і доповненнями до нього, які можуть бути укладені в майбутньому. Зокрема, іпотека за цим договором забезпечує виконання таких вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ:
а)  Повернення основної суми кредиту. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний повністю повернути суму отриманого кредиту не пізніше 26 листопада 2010 року. Сума кредиту складає 1 300 000,00 євро (Один мільйон триста тисяч євро 00 євроцентів).
б)  Сплата процентів за користування кредитом. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний сплатити проценти за користування отриманим кредитом, в терміни і в порядку, передбачені Кредитним договором-1. Плата за кредит встановлена Кредитним договором -1 у розмірі 17 (Сімнадцять) відсотків річних.
в)  Відшкодування завданих збитків та неустойки. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний від­шкодувати            та /або ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ збитки та неустойку, яких мо­жуть зазнати останні через неналежне виконання (невиконання) ______________________ його зобов'язань за Кредитним договором-1 та через неналежне виконання (невиконання) ІПОТЕКОДАВЦЕМ зобов'язань за цим договором.
2) виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ зобов'язань за Кредитним договором, що випливають з укладеного між ІПОТЕКОДАВЦЕМ та           Типового кредитного договору № КР 131-2009 (іменований надалі в тексті цього договору як Кредитний договір-2) та на поповнення обігових коштів, у такому розмірі, у такій валюті, у такий строк і в такому по­рядку, як встановлено в Кредитному договорі-2 з усіма змінами і доповненнями до нього, які можуть бути укладені в майбутньому. Зокрема, іпотека за цим договором забезпечує ви­конання таких вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ:

 1. а) Повернення основної суми кредиту. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний повністю

повернути__________ суму отриманого кредиту не пізніше 24 листопада2010 року. Сума
кредиту складає 1 358 000,00 євро (Один мільйон триста п'ятдесят вісім тисячєвро 00 євроцентів).

 1. б) Сплата процентів за користування кредитом. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний сплатити проценти за користування отриманим кредитом, в терміни і в порядку, передбаче­ні Кредитним договором-2. Плата за кредит встановлена Кредитним договором -2 у розмірі 17 (Сімнадцять) відсотків річних.

 2. в) Відшкодування завданих збитків та неустойки. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний відшкодувати __________ та/або /ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ збитки та неустойку, яких можуть зазнати останні через неналежне виконання (невиконання) його зо­бов'язань за Кредитним договором-2 та через неналежне виконання (невиконання) ІПОТЕКОДАВЦЕМ зобов'язань за цим договором.

Надалі за текстом Кредитний договір-1 та Кредитний договір-2 разом іменуються «Кредитні договори».
1.2. З метою забезпечення виконання своїх вищевказаних зобов'язань ІПОТЕКОДА­ВЕЦЬ передає в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно, яке є Предметом іпотеки, іменоване надалі в тексті цього договору як «МАЙНО», а саме:
1.2.1. Нежиле приміщення — адміністративне, що розташоване за адресою: місто Київ, вулиця_________.
Вказане нерухоме майно належить ІПОТЕКОДАВЦЮ на підставі Свідоцтва на право власності на нежиле приміщення серії НП №___, яке видане Головним управлінням комунальної власності м.Києва Київської міської Державної адміністрації       на підставі Наказу «Про оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна» від____. Право власності на нерухоме майно зареєстроване в Київському Бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на нерухоме майно в реєстровій книзі №___під реєстровим номером_____. Відповідно до Довідки — характеристики №___1470026, яка видана Київським Бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власнос­ті на нерухоме майно від___: «Частині будинку літ.А була присвоєна помилково літера Г. Вважати поповерхові плани літери Г поповерховими планами літери А».
1.2.2.Нежилий будинок в цілому корпус 14, що розташований за адресою: місто Київ, вулиця_____.
Вказане нерухоме майно належить ІПОТЕКОДАВЦЮ на підставі Свідоцтва на право власності на нежилий будинок серії НБ №____, яке видане Головним управлінням______ майном Київської міської Державної адміністрації на підставі Наказу «Про оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна» від_____. Право власності на нерухоме майно зареєстроване в Київському Бюро технічної інвентаризації та ре­єстрації прав власності на нерухоме майно в реєстровій книзі під реєстровим номером______.
1.3. Вартість Предмету іпотеки, а саме:____________.
1.3.1. Вартість нежилого приміщення — адміністративного, що розташоване за адре­сою: місто Київ, — яке є предметом іпотеки, становить:______________.

 1. Експертна — 10.813.300,00 грн. (Десять мільйонів вісімсот тринадцять тисяч триста гривень 00 копійок), без ПДВ, відповідно до Висновку про вартість майна, наданого експертами приватного підприємства «Експерт — Аналітик» С.І. Вашуленком та А.В. Вишенським станом на 31 травня 2010 року;

 2. Первісна — 944.373,07 грн. (Дев'ятсот сорок чотири тисячі триста сімдесят три гривні 07 копійок), відповідно до Довідки, виданої_________________________________________________ ;

 3. Залишкова — 749.556,11 грн. (Сімсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість гривень 11 копійок), відповідно до Довідки, виданої__________________________________________________ ;

 4. Вартість — 944.373,07 грн. (Дев'ятсот сорок чотири тисячі триста сімдесят три гривні 07 копійок), відповідно до Довідки — характеристики №1470026, яка видана Київ­ським Бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на нерухоме майно від__________.

 5. Вартість______ нежилого будинку в цілому корпус 14, що розташований за адресою: місто Київ, вулиця__________, який є предметом іпотеки, становить:_____________.

 6. Експертна — 38.455.000,00 грн. (Тридцять вісім мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ, відповідно до Висновку про вартість майна, наданого експертом приватного підприємства «Експерт — Аналітик» С.І. Вашуленком станом на 30 квітня 2010 року;

 7. Первісна — 1.174.519,25 грн. (Один мільйон сто сімдесят чотири тисячі п'ятсот дев'ятнадцять гривень 25 копійок), відповідно до Довідки, виданої__________________________________________ ;

 8. Залишкова — 670.751,54 грн. (Шістсот сімдесят тисяч сімдесят п'ятдесят одна гривня 54 копійки), відповідно до Довідки, виданої__________________________________________________ ;

 9. Вартість — 1.174.519,25 грн. (Один мільйон сто сімдесят чотири тисячі п'ятсот дев'ятнадцять гривень 25 копійок), відповідно до Довідки — характеристики №1474969, яка видана Київським Бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на неру­хоме майно від____.

 10. Характеристика нерухомого майна, яке передається в іпотеку:

№ п/п

Назва будівель та споруд

Загальна площа, згідно з Свідоцт­вом про право вла­сності, кв.м.

Загальна площа, згі­дно з інвентариза­ційною справою за даними КМБТІ, кв.м.

Вартість за
даними КМБТІ, грн.

Експертна оцінка, грн.

1

Нежиле примі­щення — адмініс­тративне

1377,60

1375,70

944.373,07

10.813.300,00

2

Нежилий будинок в цілому корпус 14

4853,60

4890,30

1.174.519,25

38.455.000,00

 

 

6.231,20

6.266,00

2.118.892,32

49.268.300,00

1.4. Виходячи з реальної (ринкової) вартості нерухомого майна та з урахуванням практичної складності при його реалізації у разі невиконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ своїх зобов'язань, Сторони оцінюють Предмет іпотеки у 49.268.300,00 грн. (Сорок дев'ять мільйонів двісті шістдесят вісім тисяч триста гривень 00 копійок).
Сторони також погоджуються, що вказана оцінка є орієнтовною і реалізація предмету іпотеки, у випадку необхідності, буде здійснюватися за ринковими цінами, які складуться на дату такої реалізації та ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ буде мати право на виконання своїх вимог за рахунок всієї суми, отриманої від реалізації.

 1. Вказане______________________________ нерухоме майно розташоване на земельній ділянці, площею 19, 9638 гекта­рів, кадастровий номер земельної ділянки _________, яка надана_________________ в постійне користування для експлуатації та обслуговування комплексу адміністративних та виробничих будівель і споруд відповідно до рішення Київської міської ради від                                                                                       за №____________________ , згідно з Державним Актом на право постійного користування земельною ділянкою серії________ , який виданий Київською міською Радою від .

 2. Майно,    яке передане в іпотеку, залишається у володінні ІПОТЕКОДАВЦЯ.

 3. Майно,    яке передане в іпотеку, візуально оглянуте ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ до під­писання цього Договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали використанню майна за призначенням, на момент огляду виявлено не було.

2. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН. ПРАВОЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
2.1.Сторони стверджують, що укладення цього Договору здійснюється ними без вчинення до них будь-яких погроз, примусу чи насильства, як фізичного так і морального; вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними; що проти Сторін не порушено провадження у справі про банкрутство, Сторони не перебувають у процесі припинення підприємницької діяльності; укладання Договору відповідає їх інтересам; волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі; умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін; Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому; у тексті цього Договору зафіксовані усі істотні умови, що стосуються іпотеки майна, а будь-які інші попередні домовленості, які мали місце до укладення цього Договору і не відображені у його тексті, після підписання цього Договору не матимуть правового значення, а також те, що ніяких зауважень, доповнень до нього вони не мають та отримали від нотаріуса всі роз'яснення стосовно укладеного Дого­вору.
2.2. ІПОТЕКОДАВЕЦБ гарантує:

 1. що він має усі права власника щодо вільного розпорядження нерухомим майном, яке є предметом цього Договору; на момент укладення цього Договору згадане майно або будь-яка його частина до цього часу нікому іншому не продана, не подарована, іншим спо­собом не відчужена; під заставою (в тому числі під податковою заставою), забороною (арештом) не перебуває; судових спорів щодо неї, а також прав третіх осіб як у межах, так і за межами України та будь-яких обтяжень, немає; предмет іпотеки не підлягає вилученню, ві­льний від зобов'язань, крім тих, що передбачені цим договором; предмет іпотеки не є часткою у спільній власності двох або більше осіб;

 2. що він є єдиним законним власником майна та набув право власності на майно у відповідності до вимог законодавства України; ІПОТЕКОДАВЕЦЬ не має жодних зобов'язань щодо продажу чи оренди майна перед третіми особами, про які невідомо ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ та не висунуто, чи може загрожувати висунення претензій, позовів, проведення будь-яких процесуальних дій, арбітражних процесів, розслідувань або слухань, як в суді, так і органами виконавчої влади, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ не є стороною будь-якої судової справи чи арбітражу; відсутні повноваження будь-яких третіх осіб щодо предмету іпотеки (будь-якої його частини);

 3. ЩО   незастережених недоліків, які знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому Договорі майна немає; від ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ не приховано обставини, які мають істотне значення та можуть вплинути на волю щодо укладення цього Договору; усі інженерні комунікації, які є в нерухомому майні, зна­ходяться у робочому стані і функціонують за призначенням; майно не належить до пам'яток історії та культури; майно не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу; внаслідок передачі майна в іпотеку не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;

 4. що  на момент підписання цього договору не існує подій, що створюють загрозу його належному виконанню, про які ІПОТЕКОДАВЕЦЬ не повідомив ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ;

 5. що будь-яка інформація, надана ІПОТЕКОДАВЦЕМ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ що­до предмету іпотеки, є дійсною і залишається такою протягом дії цього договору.

2.3.Згідно із Статутом, зазначеним у Преамбулі цього Договору, п.4.7., п.5.1., п.9.1. та п.9.2. засновником_______, є держава в особі Міністерства______________ та за­става майна здійснюється за погодженням власника.
Згідно з Рішенням «Про надання дозволу на заставу нерухомого майна», яке надане Мі­ністерством________: «Міністерство не заперечує проти надання__________________в якості за­стави нерухоме майно, загальною вартістю 49.268.300,00 грн., а саме: корпус 44, м. Київ, вул.______________ що належить __________ для забезпечення виконання зобов'язання _______________ перед______________, який виступив поручителем по укладеним кредитним угодам: №513 від 01.12.2009 року з_____________ на суму 1.300.000,00 євро, № КР 131-2009 від 26.11.2009 року з ВАТ__________ на суму 1 358 000,00 євро».
2.4.Сторони не приховали один від одного жодних суттєвий фактів або інформацію, і не існує таких подій, крім тих, що зазначені у цьому Договорі, які б самі по собі або у сукупності могли б призвести до обставин, які могли б мати суттєвий негативний вплив на цей Договір.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.
3.1.ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний:

 1. вчиняти дії, необхідні для забезпечення дійсності заставленого права;

 2. не здійснювати відступлення третім особам майнових прав за цим договором без письмової згоди на це ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ;

 3. не вчиняти дій, що тягнуть припинення права іпотеки за цим договором та/або зменшення його вартості без письмової згоди на це ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ;

 4. вживати заходів, необхідних для захисту предмета іпотеки від посягань з боку тре­тіх осіб;

 5. розпоряджатися предметом іпотеки лише за письмовою згодою ІПОТЕКОДЕР­ЖАТЕЛЯ;

 6. надавати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ відомості про зміни, що сталися у майновому праві ІПОТЕКОДАВЦЯ згідно даного договору, про його порушення з боку третіх осіб шляхом надання необхідних документів, сприяти ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ у проведенні ним перевірок предмету іпотеки;

3.2. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право:

 1. перевіряти наявність предмету іпотеки.

 2. у разі невиконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ своїх зобов'язань, передбачених п. 2.1. цього договору, самостійно вживати заходів, необхідних для захисту прав від посягань з бо­ку третіх осіб з віднесенням понесених у зв'язку з цим витрат за рахунок ІПОТЕКОДАВЦЯ;

 3. у випадку невиконання або неналежного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ своїх зо­бов'язань по Кредитним договорам звернути стягнення на предмет іпотеки в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

 4. внести інформацію про предмет іпотеки до Державного реєстру іпотек.

4. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ.
4.1.ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває право (але не обов'язок) звернути стягнення на предмет іпотеки незалежно від настання строку виконання Кредитних договорів у наступних випадках:

 1. якщо у момент настання строку виконання зобов'язань за Кредитними договорами вони не будуть виконані, а саме: при повному або частковому неповерненні ІПОТЕКОДА­ВЦЕМ у встановлений Кредитними договорами строки суми кредитів; та/або несплаті або частковій несплаті у встановлені Кредитними договорами строки сум процентів; та/або при несплаті у встановлені строки сум неустойки (штрафу, пені);

 2. невиконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ зобов'язань щодо страхування предмета іпотеки;

 3. невиконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ зобов'язань щодо внесення відповідних змін до цьо­го договору про факт державної реєстрації права власності на предмет іпотеки та надання документів, передбачених цим договором;

 4. незгоди ІПОТЕКОДАВЦЯ із запропонованими ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ змінами плати за користування кредитом за Кредитними договорами або неотримання ІПОТЕКО­ДЕРЖАТЕЛЕМ відповіді на таку пропозицію протягом 30 днів з моменту її відправлення;

 5. втрати або зменшенні вартості предмета іпотеки, визначеної цим Договором, у разі відмови ІПОТЕКОДАВЦЯ від поповнення застави іншим майном, або не надання відповіді на звернення ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ щодо поповнення застави, протягом 30 днів;

Застереження: висновок ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ щодо втрати та зменшення вартос­ті предмета іпотеки здійснюється ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ самостійно, цей висновок є безспірним, остаточним, та узгодженню з ІПОТЕКОДАВЦЕМ не підлягає.
4.2. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право самостійно обрати порядок звернення стягнення на предмет іпотеки серед викладених нижче:
а) шляхом переходу права власності на предмет іпотеки до ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ;
б) шляхом продажу предмету іпотеки з аукціону;
в) шляхом вчинення виконавчого напису нотаріусом;
г)  іншим способом, передбаченим чинним законодавством України.
4.3. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право звернути стягнення як на предмет іпотеки в цілому, так і окремо на будь-яку його частину. При цьому положення п.4.2. застосовуються щодо будь-якої частини предмету іпотеки.

 1. Сторони можуть укласти окрему угоду про порядок звернення стягнення на предмет іпотеки.

 2. Реалізація іпотечного майна провадиться у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 3. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання зобов'язань за Кредитним договором-1 та/або Кредитним договором-2 реалізація майна, переданого в іпотеку, може бути проведена ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ самостійно або третьою особою, яку він визначить. Повноваження ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ або визначеної ним третьої особи щодо реалізації майна, переданого в іпотеку, мають ґрунтуватися на дорученні ІПОТЕКОДАВЦЯ, яке він зобов'язується видати протягом п'яти днів з моменту виникнення у ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ права вимоги.

 4. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язується співробітничати із ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ у реалізації предмету іпотеки згідно із положеннями цього договору. Зокрема, на вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ без зволікань вчиняє будь-які дії, які на погляд ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, є необхідними для ефективного здійснення прав ІПОТЕКОДЕР­ЖАТЕЛЯ щодо предмету іпотеки.

 5. У випадку реалізації майна, переданого в іпотеку надлишкові кошти, які залиши­лись після погашення заборгованості, забезпеченої іпотекою, повертаються «ІПОТЕКОДАВЦЮ». У разі зниження вартості майна проти прийнятої нестачі коштів для погашення за­боргованості боржник сплачує «ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ» різницю за рахунок власних коштів.

 6. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ вправі задовольнити за рахунок предмета іпотеки свої ви­моги у повному обсязі, який визначається ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ самостійно на момент реалізації іпотеки.

5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ
Застереження: у випадку невиконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ письмової вимоги_____та/або ВАТ____та/або ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про усунення по­рушених зобов'язань за Кредитними договорами та/або цим Договором у встановлений строк, такі вимоги ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ задовольняються за рахунок предмета іпотеки на розсуд ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ шляхом:

 1. передачі ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ права власності на предмет іпотеки в рахунок вико­нання основного зобов'язання (Кредитного договору-1 та /або Кредитного договору-2) у порядку, встановленому статтею 37 Закону України «Про іпотеку»;

 2. права ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу у порядку, встановленому статтею 38 Закону України «Про іпотеку».

Це застереження згідно із Законом України «Про іпотеку» вважається Договором про задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, який є правовою підставою для реєстрації пра­ва власності ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ на Предмет іпотеки на підставі цього Договору іпоте­ки, який у цьому випадку є правовстановлюючим документом.
Вказане застереження не перешкоджає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ звернути стягнення на Предмет іпотеки на підставі:

 1. рішення суду;

 2. у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;

 3. іншим чином на розсуд ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ у встановленому законодавством України порядку.

6. ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ІПОТЕКИ.

 1. Право іпотеки виникає з моменту підписання сторонами цього договору.

 2. Право іпотеки припиняється виконанням ПОЗИЧАЛЬНИКОМ забезпечених іпоте­кою зобов'язань за Кредитним договором. У випадку продовження строків зобов'язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за Кредитним договором (шляхом укладення додаткових угод до нього), дія іпотеки, передбаченої цим договором, зберігається до повного виконання вказаних зобов'язань.

 3. У разі часткового виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ забезпечених іпотекою зо­бов'язань за Кредитним договором іпотека зберігається в повному обсязі.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ
7.1.Відповідно до пункту 3 статті 3 Цивільного Кодексу України, Сторони маючи право укладати договори та можливість на свій розсуд визначати зміст договору, враховуючи при цьому зустрічну волю контрагента і обмеження щодо окремих положень договору, що встановлені законом, досягли згоди щодо передачі майна в іпотеку із зазначеними нижче особливостями майна:
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Цей договір складений українською мовою в трьох примірниках, два — для сторін, один — для нотаріуса, який посвідчує цей договір.
8.2 Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та нотаріального посвідчення.

 1. Наступна іпотека предмету іпотеки в період дії цього Договору допускається лише за письмовою згодою ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ.

 2. Сторони домовились не випускати заставну на предмет іпотеки.

 3. Сторони обумовлюють накладення заборони відчуження предмета іпотеки.

8.6. 3 моменту підписання цього договору втрачають силу всі попередні угоди, листування та інші домовленості між сторонами, як усні, так і письмові, що мали місце до його підписання і мають відношення до предмета цього договору.
8.7. Посилання в цьому договорі на Кредитний договір включає посилання на всі чинні зміни і доповнення до нього, укладені Сторонами. Посилання в цьому договорі на предмет іпотеки включає посилання як на предмет іпотеки в цілому так і на будь-яку його частину.

  1. У             разі, якщо будь-яке положення цього договору стає недійсним із будь-яких причин, це не впливає на дійсність інших положень договору.

 1. У       випадку зміни телефонів, будь-якого з реквізитів сторін, відповідна сторона зобов'язана повідомити іншу сторону про такі зміни в строк не пізніше 7 (семи) календарних днів із дня, коли вони відбулися.

 2. Всі  зміни та доповнення до цього договору мають юридичну силу тільки за умови їх здійснення в письмовій формі та вважаються невід'ємною частиною цього договору.

 3. По   всіх питаннях, не врегульованих цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

 4. Спори     між сторонами по даному договору вирішуються шляхом переговорів, а у випадку їх не вирішення розглядаються та вирішуються господарським судом.

8.13. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов'язаний забезпечити зберігання банківської таємниці щодо взаємовідносин із ІПОТЕКОДАВЦЕМ відповідно до законодавства України. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний зберігати інформацію, яка стала відома йому в процесі відносин із ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, якщо розголошення такої інформації може завдати моральну або матеріальну шкоду останньому. Положення про зберігання банківської таємниці не розповсюджується на випадки, коли через невиконання або неналежне виконання умов цього договору потерпіла сторона застосовує методи для відновлення своїх порушених прав, у тому числі судове або позасудове стягнення, а також на подання інформації ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ у страхову компанію для страхування фінансових ризиків. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ дає згоду на розкриття ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ у таких випадках інформації, що містить банківську таємницю.
8.14. Будь-які повідомлення, попередження та інший обмін інформацією між сторонами, що стосуються цього договору, незалежно від того, передбачені вони цим договором або ні, мають юридичну силу, якщо вони викладені письмово і доведені до відома іншої сторони кур'єром під розписку, рекомендованим або цінним листом (телеграмою).
8.15. Зміст ст.ст. 190, 212 Кримінального кодексу України; ст.ст.31, 32, 182, 203, 237, 238, 242, 362, 545, 640, 653, 657-662 Цивільного кодексу України, п.7 Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затверджених постановою КМУ від 08.10.1992 року за №572, нам, сторонам, нотаріусом роз'яснено.
9. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.