Договір застави майнових прав на отримання грошових коштів по депозитному договору

м._________                                                                                  «____»_____200__р.

                 (якщо Заставодавець юридична особа — вказується найменування, яке відповідає зареєстрованому у статуті; якщо Заставодавець фізична особа — П.І.Б., які відповідають паспортним даним), далі — «Заставодавець», в особі _____________, діючого на підставі________________, та ПриватБанк, далі — «Заставодержатель», в особі _____________, діючого на підставі _______________, уклали даний договір застави про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Предметом цього договору є надання Заставодавцем в заставу майнових прав на отримання грошових коштів в повному обсязі по депозитному договору від ___.___.______ року №___, укладеному між Заставодавцем та Банком, в забезпечення виконання зобов'язань Заставодавця / Позичальника (вказати необхідне) перед Заставодержателем, в силу чого Заставодержатель має вищий пріоритет (переважне право) в разі невиконання Заставодавцем / Позичальником (вказати необхідне) зобов'язань, забезпечених заставою, одержати задоволення за рахунок Предмету застави переважно перед іншими кредиторами Заставодавця.
2. За цим договором заставою забезпечується виконання зобов'язань Заставодавця / Позичальника —    (вказати необхідне; якщо Позичальник є відмінним від Заставодавця, то вказується найменування Позичальника, яке відповідає зареєстрованому у статуті), що випливають з кредитного договору від ___.______200_року №______(далі — Кредитний договір), з (вказуються суттєві умови відповідного кредит-ного договору, нижче приведений примірний приклад):
повернення кредиту у сумі  (              )              , що надається у формі        (вказати форму надання кредиту), у термін(и) _;
сплати процентів за користування кредитом у розмірі    (              ) %
річних починаючи з дати списання коштів з позичкового рахунку до дати погашення кредиту, у дату сплати процентів, якою є       -е число                (кожного поточного, кожного третього і т.д.)  місяця, починаючи з дати підписання Кредитного договору. Якщо повне погашення кредиту здійснюється в дату, яка відрізняється від вказаної в цьому пункті, то останньою датою погашення процентів, нарахованих від попередньої дати погашення до дня фактичного повного погашення кредиту, є дата фактичного погашення кредиту;
сплати процентів за користування кредитом у разі несвоєчасного погашення кредиту у розмірі              (                                              ) % річних від суми залишку непогашеної заборгованості по кредиту, — у дату сплати процентів, якою є      -е число  (кожного поточного, кожного третього і т.д.)                місяця. Якщо повне погашення кредиту здійснюється в дату, яка відрізняється від вказаної в цьому пункті, то останньою датою погашення таких процентів, нарахованих від попередньої дати погашення до дня фактичного повного погашення кредиту, є дата фактичного погашення кредиту;
сплати винагороди, за відкриття позичкового рахунку, в розмірі в день укладання Кредитного договору;
сплати винагороди, за обслуговування              (вказати форму надання кредиту), у розмірі      (             ) % від кожної суми, наданої в межах
(вказати форму надання кредиту), в чергову дату сплати процентів;
сплати винагороди, за зобов'язання надати кредит, у розмірі         (              ) % річних від суми невикористаної частини     , яка розраховується за період з дати підписання Кредитного договору, або з будь-якої іншої дати після повного або часткового погашення кредиту в межах строку повернення кредиту і до дати повного використання кредиту на підставі фактичної кількості днів, коли яка-небудь частина ліміту залишається невикористаною. Платня за зобов'язання здійснюється у поточну дату сплати процентів;
при достроковому погашенні кредиту — сплати винагороди, за користування кредитом, в розмірі        (_____) % від суми кредиту, яка погашається достроково, в день такого погашення;
сплати пені, у порядку та розмірі, визначених п.______  Кредитного договору;
сплати штрафу, в розмірі 2 % від суми отриманого кредиту, за кожний випадок порушення зобов'язань, передбачених п.п.___,____,____     , Кредитного договору; сплати штрафу, в розмірі             (______) % від суми кредиту, використаної не за цільовим призначенням.
3. Максимальний розмір вимоги, яка забезпечується заставою за цим договором, складає     (______).
4. Заставою за цим договором також забезпечуються вимоги Заставодержателя щодо відшкодування:
—            витрат, пов'язаних з пред'явленням вимоги за Кредитним договором і зверненням стягнення на Предмет застави;
—            збитків, завданих порушенням умов цього договору;
—            збитків, завданих порушенням Позичальником зобов'язань за Кредитним договором;
—            витрат, пов'язаних з реєстрацією Предмету застави в Державному реєстрі застав рухомого майна та Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.
5. Заставодавець з умовами Кредитного договору ознайомлений.
6. В забезпечення виконання Заставодавцем / Позичальником (вказати необхідне) зобов'язань за Кредитним договором  Заставодавець надав в заставу майнові права на отримання в повній сумі грошових коштів (вкладу та процентів) (далі — Предмет застави), які належать йому на праві власності / праві господарського відання (вказати необхідне), що підтверджується депозитним договором від ____._____.______року №__, укладеному між Заставодавцем та ПриватБанком.
Застава за цим договором поширюється на будь-яке відшкодування, отримане Заставодавцем унаслідок вилучення Предмету застави. Обтяження за цим договором поширюється також на доходи — проценти, які належать до сплати за вказаним вище депозитним договором.
7. Сторони визначили, що вартість Предмету застави складає ________________ (_______) гривень (сума розраховується з урахуванням суми депозиту + відповідна сума процентів). (Якщо Заставодавцем є державне або комунальне підприємство, то цей пункт необхідно викласти в наступній редакції: «У відповідності до експертного заключення _________________(висновку) __________________ від _______.____.____ року №__,       виданому _____________________________, вартість Предмету застави складає ______________(_______) гривень»),
8. Заставодавець засвідчує, що на момент укладання цього договору:
8.1. Предмет застави за цим договором належить Заставодавцю на праві власності / праві господарського відання (вказати необхідне), не знаходиться в заставі у третіх осіб, в тому числі не знаходиться в податковій заставі, не подарований, не проданий, в суперечці та під арештом не перебуває;
8.2. На підставах, передбачених чинним законодавством, він має право відчужувати Предмет застави;
8.3. На підставах, передбачених чинним законодавством, на Предмет застави може бути звернене стягнення;
8.4. До Заставодавця не пред'явлені і не будуть пред'явлені майнові вимоги, пов'язані з вилученням Предмету застави;
8.5. Предмет застави не знаходиться у спільній (колективній) власності; не є часткою, паєм (їх частинами) у статутному фонді інших підприємств; не є часткою у спільному майні за договором про сумісну діяльність (або: Предмет застави перебуває у спільній (колективній) власності, переданий в заставу за згодою всіх співвласників / учасників договору про спільну діяльність/); (Якщо Заставодавцем є фізична особа, то цей пункт необхідно викласти в наступній редакції: «Він не знаходиться у шлюбі (не проживає з іншою особою однією сім'єю)», або «Він знаходиться в шлюбі (проживає з іншою особою однією сім'єю) та на укладання цього договору дана письмова згода чоловіка / дружини (особи, з якою Заставодавець проживає однією сім'єю)»);
8.6. Відповідно до Предмету застави не укладено угод про його передачу у спільну діяльність, або інших угод про його передачу третім особам.
8.7. Відповідно до Предмету застави відсутні будь-які обтяження, вимоги інших осіб, в тому числі ті, що не зареєстровані у встановленому законом порядку.
9. Заставодавець гарантує, що ним надані всі наявні документи, що стосуються повноважень керівника та інших органів керування Заставодавця на укладання цього договору, а також права розпорядження Предметом застави (протоколи загальних зборів, протоколи засідання правління і т.ін.). Заставодавець свідчить також, що їм надані всі необхідні документи, що стосуються Предмету застави. (Якщо Заставодавець — фізична особа, то перше речення цього пункту виключається).
10. З моменту набрання чинності цим договором, Заставодавець має право відчужувати, передавати у спільну діяльність, іншим особам, або іншим чином розпоряджатися Предметом застави, тільки за письмовою згодою Заставодержателя. Наступні передачі в заставу Предмету застави в період дії цього договору та всіх додаткових угод до нього забороняються.
11. При частковому виконанні Заставодавцем зобов'язань за Кредитним договором застава зберігається у початковому обсязі.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
12. Заставодержатель має право:
12.1. Одержати задоволення за рахунок Предмету застави переважно перед іншими кредиторами Заставодавця (право вищого пріоритету). Сума депозиту та процентного доходу за депозитним договором, зазначеним у п.6 цього договору, зараховуються в рахунок погашення заборгованості Позичальника за Кредитним договором згідно із черговістю, визначеною Кредитним договором.
12.2. У випадку порушення Заставодавцем зобов'язань за цим договором, Заставодержатель має право самостійно вживати заходи, необхідні для захисту переданих в заставу майнових прав проти порушень з боку третіх осіб.
12.3. Заставодержатель має право вступати в справу як третя особа в судовому спорі, в якій розглядається позов про заставлене право.
12.4. З метою задоволення своїх вимог:
12.4.1. Звернути стягнення на Предмет застави у випадку, якщо в момент настання термінів виконання якого-небудь із зобов'язань, передбачених Кредитним договором, вони не будуть виконані.
12.4.2. У разі порушення Заставодавцем обов'язків за цим договором Заставодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором: сплати кредиту та (або) процентів, комісій, винагород, штрафних санкцій (штрафів, пені), а в разі невиконання — звернути стягнення на Предмет застави.
12.4.3. Звернути стягнення на Предмет застави незалежно від настання термінів виконання якого-небудь із зобов'язань за Кредитним договором у випадках:
•порушення Заставодавцем / Позичальником (вказати необхідне) якого-небудь із зобов'язань, передбачених умовами Кредитного договору;
•порушення Заставодавцем якого — небудь із зобов'язань за цим договором;
•порушення господарським судом справи про відновлення платоспроможності Заставодавця (Позичальника) або визнання його банкрутом, чи про визнання недійсними установчих документів Заставодавця або Позичальника, чи про скасування державної реєстрації Заставодавця або Позичальника;
•прийняття власником або компетентним органом рішення про ліквідацію Заставодавця або Позичальника;
•встановлення невідповідності дійсності відомостей, що містяться в Кредитному договорі або в цьому договорі;
•припинення (реорганізації, ліквідації) юридичної особи Заставодавця або Позичальника.
12.5. Сторони дійшли згоди, що Заставодержатель має право звернути стягнення на Предмет застави і в разі дострокового розірвання Кредитного договору або зміни його умов, при наявності невиконаних зобов'язань на момент розірвання або внесення змін.
12.6. У разі звернення стягнення на Предмет застави згідно з п.п. 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 12.5 цього договору Заставодержатель має право задовольнити за рахунок Предмету застави свої вимоги в повному обсязі, що визначаються на момент фактичного задоволення, включаючи кредит, проценти, винагороди, комісії та інші платежі, відшкодування збитків, неустойки, витрати по реєстрації та утриманню Предмету застави, а також витрати, понесені у зв'язку із пред'явленням вимоги.
12.7. Доводити до відома третіх осіб інформацію про заборгованість Заставодавця/Позичальника за Кредитним договором, а також про наявність (відсутність) і стан Предмету застави, у випадку порушення Заставодавцем/Позичальником зобов'язань за Кредитним договором.
12.8. У випадку порушення Заставодавцем зобов'язань, передбачених п.13.11 цього Договору, Заставодавець/Позичальник зобов'язаний достроково, у день пред'явлення вимоги про дострокове повернення вкладу та (або) процентів, повернути кредит та сплатити передбачені Кредитним договором проценти та інші платежі, а якщо це не зроблено, Заставодержатель, керуючись ч.9 ст.49 Закону України «Про банки та банківську діяльність» має право видавати наказ про примусову оплату боргового зобов'язання за рахунок Предмету застави.
13. Заставодавець зобов'язується:
13.1. Здійснювати дії, необхідні для забезпечення дійсності заставленого права;
13.2. Укладати додаткові угоди до договору, що зазначений в п.6 цього договору, тільки за письмовою згодою Заставодержателя, за умови внесення відповідних змін до цього договору;
13.3. Не здійснювати відступлення заставленого права на користь третіх осіб;
13.4. Не здійснювати дій, які спричинять припинення заставленого права чи зменшення його вартості;
13.5. Вживати заходів, необхідних для захисту заставленого права від посягання з боку третіх осіб;
13.6. Надавати Заставодержателю дані про зміни, що відбулися в заставленому праві, про його порушення з боку третіх осіб і про домагання третіх осіб на це право;
13.7. У випадку виникнення будь — яких обставин, що можуть негативно вплинути на права Заставодержателя за цим договором — не пізніше ніж у 2 (дво) денний термін з моменту виникнення таких загроз повідомити про це Заставодержателя.
13.8. У випадку пред'явлення до Заставодержателя іншими особами вимог про визнання за ними права власності або інших прав на Предмет застави, про вилучення (витребування) або про обтяження Предмету застави вимогами, Заставодавець зобов'язується не пізніше наступного дня за днем отримання вимоги повідомити про це Заставодержателя.
13.9. Не передавати Предмет застави у спільну діяльність, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження Предметом застави без письмової згоди Заставодержателя.
13.10. Нести витрати по реєстрації Предмету застави в Державному реєстрі застав рухомого майна, а також по переводу запису про реєстрацію до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.
Заставодавець зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання письмового повідомлення Заставодержателя про здійснення реєстрації Предмету застави в Державному реєстрі застав рухомого майна або повідомлення про перевод запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, в повному обсязі відшкодувати Заставодержателю здійснені витрати. У випадку порушення цього зобов'язання Заставодавець сплачує на користь Заставодержателя пеню у розмірі 0,1 % від суми здійснених Заставодержателем витрат, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення.
13.11. З моменту укладання цього Договору в силу вступає право застави, тобто з моменту укладання цього Договору відносини сторін регламентуються нормами цивільного законодавства, що регулюють заставні правовідносини. У зв'язку з чим та у відповідності до ст.586 Цивільного Кодексу України Заставодавець зобов'язується не вимагати дострокового повернення суми вкладу та процентів по договору, передбаченому в п.6 цього договору, якщо зобов'язання за Кредитним договором Заставодавцем / Позичальником не виконані в повному обсязі.
14. У разі порушення Заставодавцем будь-якого із зобов'язань, передбачених п.п. 13.1 — 13.8 цього договору, він сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі 30 % від вартості Предмету застави, яка зазначена в п.7 цього договору.
15. У разі порушення Заставодавцем будь-якого із зобов'язань, передбачених п.п. 13.9 цього договору, він сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі 25 % від вартості Предмету застави, яка зазначена в п.7 цього договору.
16. У випадку встановлення невідповідності дійсності відомостей, що містяться в цьому договорі, або порушення Заставодавцем договірних зобов'язань, останній відшкодовує Заставодержателю пов'язані з укладенням Кредитного договору збитки у повному обсязі.
ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТУ ЗАСТАВИ
17. Звернення стягнення на Предмет застави здійснюється у випадках, передбачених п.п. 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 12.5 цього договору, відповідно до чинного законодавства України та цього договору.
18. Звернення стягнення і реалізація майнових прав здійснюється шляхом відступлення Заставодавцем Заставодержателю права вимоги, що випливає з заставленого права. Відступлення права вимоги здійснюється, за вибором Заставодержателя, згідно з договором про відступлення права вимоги (цесії) або згідно закону в судовому або позасудовому порядку. Заставодержатель має право задовольнити за рахунок заставлених майнових прав свої вимоги в повному обсязі, обумовленому на момент фактичного задоволення, включаючи вимоги зазначені в п.п. 2, 4 цього договору, відшкодування збитків, витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги.
19. За вибором Заставодержателя у відповідності до ст. 20 Закону України «Про заставу» звернення стягнення на Предмет застави, його реалізація можуть бути проведені шляхом відчуження на користь Заставодержателя в рахунок погашення боргових зобов'язань.
20. У випадку, коли суми, вирученої від продажу Предмету застави, недостатньо для повного задоволення вимог Заставодержателя, останній має право одержати суму, якої не вистачає для повного задоволення своїх вимог, з іншого майна Заставодавця / Позичальника, у першу чергу перед іншими кредиторами. Реалізація цього майна здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
21. При реалізації Предмету застави відповідно до цього договору для обчислення суми в іноземній валюті, необхідній для задоволення вимог Заставодержателя, застосовується курс НБУ, встановлений для іноземної валюти за Кредитним договором по відношенню до гривні, на день реалізації.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
22. Термін дії договору — до повного виконання Заставодавцем / Позичальником (вказати необхідне) та Заставодержателем зобов'язань за Кредитним договором, та всім додатковим угодам до нього.
23. Дострокове розірвання цього договору допускається лише за згодою сторін.
24. Внесення змін до цього договору допускається лише за згодою сторін. Узгоджені сторонами зміни до цього договору вносяться у письмовій формі. Якщо договір посвідчений нотаріально, то всі додаткові угоди до нього підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню з покладанням на Заставодавця всіх відповідних витрат по нотаріальному оформленню додаткових угод до цього договору.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
25. Застава за цим договором підлягає реєстрації в Державному реєстрі застав рухомого майна, а в подальшому — в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України та цим договором. Якщо на момент укладання цього договору відсутній закон або підзаконний нормативний акт, який регулює порядок та строки реєстрації застав в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Заставодержатель після встановлення органу і порядку (правил) реєстрації застав в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна за свій рахунок здійснює всі необхідні дії для відповідної реєстрації застави за цим договором та направляє Заставодавцю письмове повідомлення про відшкодування витрат по реєстрації застави із зазначенням розміру відшкодування витрат.
26. Усі суперечки і розбіжності, що виникають з цього договору, підлягають розгляду у відповідності з чинним законодавством України.
27. Від імені Заставодержателя всі права та обов'язки, пов'язані з цим договором, здійснює його підрозділ, який знаходиться за адресою:               
(Підпис заставодавця)          (Підпис заставодержателя)

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: