КЛОПОТАННЯ щодо стягнення з відповідача витрат на послуги адвоката

У провадженні Господарського суду м. Києва, суддя Р. П. Джорди (далі — «Суд») зна­ходиться справа №566/131 (далі — «Справа») за позовом Товариства з обмеженою відпові­дальністю «Роги і Копита» (11111, м. Київ, просп.-т Л. Курбаса, буд. 111-Б, кв. 198, Код ЄДРПОУ 11111111) (далі — «Позивач») до Закритого акціонерного товариства «КАЗ» 22222, м. Миколаїв, вул. Лазерна, 16-Б, кв. 133, Код ЄДРПОУ 222222222) (далі — «Відпо­відач») щодо стягнення заборгованості.
З метою отримання правової допомоги щодо ведення Справи, Позивачем було укладено договір про надання адвокатських послуг від 01.03.2011 р. № 010/11-ап (далі — Договір), за яким за правову допомогу при розгляді Справи Адвокатське об'єднання «Адвокатська колегія «Пупкін і Петров» (далі — Контора) отримала плату за стягнення спірної суми з ЗАТ «КАЗ» в розмірі 12 600 гривень, що складає 10 % від заявленої до стягнення по Справі суми.
На підтвердження сплати вказаної суми за Договором Позивачем до матеріалів Справи надаємо:
договір про надання послуг адвоката від 01.03.2011 р. № 010/11-ап;
рахунок-фактура до договору №010(01)-3/11 від 29.07.2011 р.;
акт приймання-передачі наданих послуг до договору №010/11-ап від 01.03.2011 р.;
банківська виписка, що підтверджує оплату послуг за договором про надання послуг ад­воката від 01.03.2011 р.№ 010/11-ап;
свідоцтво про реєстрацію АО «АК «Пупкін і Петров» в Мінюсті № 1 від 09.08.2007 р., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи — АО «АК «Пупкін і Петров» від 31.08.2007 р., довідка АО «АК «Пупкін і Петров» на підтвердження того, що адвокати Пет­ров П. П. та Іванов І. І. — представники Позивача по Справі є членами Контори, а також копії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю (всі вищевказані документи додаються у завірених копія до цього клопотання);
Правовою підставою для покладення витрат на послуги адвоката на Відповідача, у разі задоволення позовних вимог є абз. 5 ст. 49 ГПК Україна, в якому зазначено: суми, які під­лягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката, витра­ти на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються:
при задоволенні позову — на відповідача;
при відмові в позові — на позивача;
при частковому задоволенні позову — на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Щодо розрахунків витрат на правову допомогу.
З приводу вираховування заявленого розміру витрат на правову допомогу слід зазначити наступне. Законодавчою базою, якою слід керуватися при вираховуванні розміру витрат на правову допомогу є:
Закон України «Про адвокатуру» від 01.02.1993 р. зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України «Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави» №590 від 27 квітня 2006 р. № 590 зі змінами (далі — «Постанова»);
Правила адвокатської етики схвалених Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року протокол від 1 — 2 жовтня 1999 р. № 6/УІ (далі — «Правила»);
Позивачем допускається застосування положень Постанови стосовно граничних розмірів компенсації витрат й у господарському судочинстві (за аналогією з цивільним судочинством).
Так, Постановою встановлено, що граничний розмір компенсації витрат у цивільних справах, пов'язаних з правовою допомогою стороні, на користь якої ухвалено судове рі­шення, якщо компенсація сплачується іншою стороною, має не перевищувати суму, що об­числюється виходячи з того, що зазначеній особі, виплачується 40 відсотків розміру мініма­льної заробітної плати за годину її роботи.
У свою чергу, при наданні правової допомоги за Договором, Конторою, в особі її адво­катів Пупкіна П. П. та Іванова 1.1., було витрачено 36 годин. За попередньою домовленістю Контори з Позивачем, година роботи адвокатів Контори оплачується у розмірі 350 грн. За­значимо, що оплата однієї години роботи у розмірі 350 грн. не суперечить Постанові, адже станом на дату укладення Договору, мінімальна заробітна плата становила 960 грн., а отже, у відповідності до Постанови, граничний розмір компенсації витрат у цивільних справах, пов'язаних з правовою допомогою стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, якщо компенсація сплачується іншою стороною, має не перевищувати суму, що обчислюється виходячи з того, що зазначеній особі, виплачується 40 відсотків розміру мінімальної заробі­тної плати за годину її роботи.
Тобто, максимальний розмір оплати за годину роботи станом на момент укладення До­говору становив: 960 грн. х 0,4 = 384 грн. Таким чином, норми законодавства при визначен­ні розміру години роботи при наданні правової допомоги були дотримані.
З метою демонстрації витраченого часу, який брався до уваги при розрахунку гонорару за Договором, наводимо наступну таблицю:

Зміст витраченого часу

Кількість годин

1

Попереднє опрацювання матеріалів.

5

2

Опрацювання законодавчої бази, що регулюють спірні відносини.
Формування правової позиції. Консультування щодо необхідності отри­мання додаткових матеріалів (доказів) та їх отримання для справи.

15

3

Підготовка процесуальних документів по справі (позовна заява, клопо­тання, письмові пояснення, адвокатські запити тощо)

10

4

Судове представництво (2 судових засідання: 25.05.2011 р. та 01.07.2011 р.)

6

 

Разом:

36

Отже, оплата витрат на правову допомогу складає: 350 грн. х 36 год. = 12 600 грн. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 22, 44, 49 ГПК України,

ПРОШУ:
У разі ухвалення рішення по Справі на користь ТОВ «Роги і Копита» включити до судових витрат стягнення з Відповідача — ЗАТ «КАЗ» (22222, м.Миколаїв, вул. Лазе­рна, 16-Б, кв. 133), пропорційно до суми задоволених позовних вимог суму витрат ТОВ «Роги і Копита» витрати на послуги адвоката — АО «АК «Пупкін і Петров» в розмірі 12 600 гривень.

Додатки:

  1. завірена копію договору про надання юридичної допомоги від 01.03.2011 р. № 010/11-ап;

  2. завірена копія акту приймання-передачі наданих послуг до договору №010/11-апвід 01.03.2011 р.;

  3. завірену копію банківської виписки про перерахування Позивачем плати за Догово­ром №010/11-ап від 01.03.2011 р. в обсязі 12 600 гри :

  4. належним чином завірені копії:

  5. Свідоцтва про реєстрацію АО «АК «Пупкін і Петров» в Мінюсті № 1 від 09.08.2007 р„

  6. Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи — АО «АК «Пупкін і Петров» від 31.08.2007 р.,

  7. оригінал довідки АО «АК «Пупкін і Петров» на підтвердження того, що адвокати Пупкін П. П. та Іванов І.І. — представники Позивача по Справі є членами Контори.

  8. Свідоцтв про право на зайняття адвокатською діяльністю Пупкіна П. П. та Іванова 1.1.;

Від імені та в інтересах ТОВ «Роги і Копита»

Представник
/за довіреністю у матеріалах справи/
05.08.2011                                                                                                                              Петров П. П.